Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
240 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Falun
Antagningshistorik

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För svenska, engelska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vartdera ämnet. Därutöver krävs 30 högskolepoäng i något av de av studenten valbara områdena: 1. naturorienterande ämnen och teknik, 2. samhällsorienterande ämnen, eller 3. ett eller två praktiska eller estetiska ämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: – skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, – läroplansteori och didaktik, – vetenskapsteori och forskningsmetodik, – utveckling, lärande och specialpedagogik, – sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, – bedömning och betygsättning, och – utvärdering och utvecklingsarbete.Självständigt arbete (examensarbete) För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 30 högskolepoäng i något av de ämnen som studeras inom utbildningen. (Not: Med ämne avses här undervisningsämne vilket möjliggör ämnesövergripande eller tematiska arbeten inom de samhällsorienterande ämnena eller de naturorienterande ämnena och teknik.)2.2 Utbildningens strukturGrundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna innehåller två integrerade utbildningsområden, centrala ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Området pedagogiskt arbete består i sin tur av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ett examensarbete. (Not: Utbildningens examensarbete och all VFU vid Högskolan Dalarna räknas till området pedagogiskt arbete men fullgörs alltid inom något eller några av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Därigenom uppfylls Examensordningens krav på minst 165 högskolepoäng ämnesstudier.)2.2.1 Pedagogiskt arbete 120 högskolepoäng Studierna inom Pedagogiskt arbete är fördelade enligt följande: a. Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng Kurserna omfattar kunskaper om utveckling, lärande och socialisation samt skolans och den pedagogiska verksamhetens mål och villkor. Kurserna behandlar också pedagogiskt ledarskap, läroplansteori och didaktik, konflikthantering, sociala relationer, yrkesetiska perspektiv, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utbildningsvetenskaplig forskning, bedömning och betygsättning, specialpedagogik, skola i samverkan samt utvärdering och utvecklingsarbete inom grundskolan. Kurserna omfattar också skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.b. Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng Den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med såväl de centrala ämnesstudierna som den utbildningsvetenskapliga kärnan. c. Examensarbete 30 högskolepoängExamensarbetet är uppdelat i två kurser om 15 högskolepoäng vardera och innebär en ämnesdidaktisk fördjupning inom något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.2.2.2 Centrala ämnesstudier 120 högskolepoängKurserna omfattar ämnesstudier och ämnesdidaktik inom svenska, matematik och engelska. Studenten väljer därutöver mellan fyra olika alternativ, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen, idrott eller bild. Praktiska och estetiska moment integreras i kurserna.Utbildningen inleds med kursen Skolväsendets historia och samhällsuppdrag i grundskolans åk 4-6, 15 högskolepoäng, vilken ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och samläses med inriktningen mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Därefter varvas ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Examensarbetet finns med som en röd tråd genom utbildningen och avslutas och redovisas under termin sju och åtta, det senare i samband med den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen.2.3 PartnersamverkanGrundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna kännetecknas av en nära och [...]

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner