Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Högskolan Kristianstad, i Kristianstad
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Om utbildningen

Utbildningsprogrammet organiseras som heltidsstudier i ett sammanhållet program. Delar av utbildningen kan komma att ges som distans eller nätbaserad undervisning. Programmet omfattar 75 högskolepoäng och består av obligatoriska kurser på avancerad nivå, verksamhetsförlagd utbildning samt ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Studenten ges möjlighet att utforma en individuell kompetensprofil utifrån eget behov och intresse. Kurserna är förlagda till Högskolan Kristianstad. För att ge studenterna möjlighet att integrera teori och praktik utifrån komplexa frågeställningar är cirka en tredjedel av utbildningen praktiknära. Det innebär bland annat att studenten examineras i verksamhetsförlagd utbildning (kliniska examinationer) i närvaro av såväl yrkeshandledare som klinisk lärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattas av hälso- och sjukvårdens första vårdnivå, primärvården, som inkluderar sjuksköterskeledd mottagning, barnhälsovård, elevhälsa samt hemsjukvård inklusive vård i livets slutskede. Under den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs obligatoriska seminarier till kursorten alternativt till fastställda studieorter. Studenten bedriver självstudier och utför studieuppgifter som integreras i den verksamhetsförlagda utbildningen. Det självständiga arbetet omfattar 15 hp och leder till en fördjupning i huvudområdet, omvårdnad. Möjlighet ges till internationellt utbyte.Den pedagogiska synen bygger på tilltro till studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling. Stor vikt läggs vid att självständigt kunna ansvara för och leda omvårdnadsarbete på vetenskaplig grund utifrån ett holistiskt perspektiv. Studieuppgifter och seminarier utgår från verklighetsbaserade situationer där studenten skall omsätta teoretisk kunskap till färdighet i konkret hälso- och sjukvårdsarbete. Examinationsformerna syftar till att utveckla och utvärdera studentens förmåga till kunskapsvärdering, färdigheter och förhållningssätt utifrån de beskrivna examensmålen.Programmets kurserKurs 1Hälsa och samverkan ur ett helhetsperspektiv 7,5 hpKursen fokuserar distriktssköterskans funktion med utgångspunkt i holistisk och integrerad omvårdnad utifrån ett familjeperspektiv samt teorier och modeller för hälsa och folkhälsa, kommunikation, yrkeshandledning samt tillämpningsövningar. Kurs 2Vetenskaplig metod och design 7,5 hpKursen innehåller vetenskaplig teori och metod inklusive forskningsetik samt aktuell forskning relevant för området. Kurs 3Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt för distriktssköterskor, 15 hp Kursen ger kompetens att förskriva förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel samt läkemedel vid vissa sjukdomstillstånd.Kurs 4Omvårdnad med inriktning hälsa i ett livspanorama - Verksamhetsförlagd utbildning,22,5 hpVerksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård, elevhälsa, sjuksköterskeledd mottagning, hemsjukvård och vård i livets slutskede.Kurs 5Självständigt arbete (examensarbete), 15 hpDet självständiga arbetet kan utgöras av litteraturstudie eller empirisk studie inom omvårdnad på avancerad nivå inom distriktssköterskans verksamhetsområde.Kurs 6Ledarskap och förbättringsarbete, 7,5 hpKursen fokuserar egen ledarförmåga samt förbättringsarbete med utgångspunkt från det självständiga examensarbetet.

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller Kandidatexamen inom huvudområdet Omvårdnad samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring på heltid som sjuksköterska

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights