Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 - Ämneskombination - samhällskunskap, historia och geografi

Högskolan Kristianstad, i Kristianstad
Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
270 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Om utbildningen

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot verksamhetsområdet. Utbildningen omfattar 240 eller när så krävs 270 hp. Examen utfärdas på avancerad nivå och utbildningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 hp.Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter genomgången utbildning, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att ungdomar utbildas till aktivt medborgarskap och demokratiskt förhållningssätt.Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och ämnesdidaktik integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla media- och informationskunnighet. Undervisningen genomsyras av aktiva arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för olika perspektiv uppmuntras och där öppna och kritiska samtal förs där argument ställs och prövas mot varandra.Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under några terminer erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra 1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Ämnes- och ämnesdidaktiska studierI ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 150 hp i tvåämnesinriktningen där 90 hp utgörs av huvudämnet och 60 hp av andraämnet, eller 180 hp i treämnesinriktningen där 90 hp utgörs av huvudämnet och 45 hp vardera i andra- och tredjeämne. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna genomförs två självständiga arbeten omfattande vardera 15 hp i huvudämnet. Det ena arbetet genomförs på grundnivå och det andra (examensarbetet) på avancerad nivå. I de självständiga arbetena ska studenten utveckla fördjupade kunskaper relevanta för undervisning inom ämnet och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetena ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom huvudämnet med kunskaper och erfarenheter från UVK och VFU.Utbildningsvetenskaplig kärnaUVK omfattar 60 hp och studierna ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,·läroplansteori och didaktik,·vetenskapsteori och forskningsmetodik,·utveckling, lärande och specialpedagogik,·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,·bedömning och betygsättning,·utvärdering och utvecklingsarbete. (SFS 1993:100)Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n. Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i grundskolan.Verksamhetsförlagd utbildningVFU:n omfattar 30 hp och genomförs i grundskola. Under VFU:n ska studenten utveckla sin yrkesroll genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över lärarprofessionens många skilda aspekter. VFU:n ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med kollegor, andra yrkeskategorier och föräldrar. Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) besöker skolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder.Programmets struktur och kurserUtbildningen ges i kurser av olika omfattning. Utbildningens ämnesprogression och yrkesanknytning konkretiseras i kursplanerna. Kursernas innehåll, uppläggning, undervisningsformer och examination samordnas så att en helhet skapas. En viktig utgångspunkt är att UVK och de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna får en nära koppling till den kommande yrkesutövningen i den verksamhet som utbildningen avser. Den i kurserna efterhand alltmer fördjupade didaktiska reflektionen görs med nära koppling till VFU:n. För vidare information om struktur och kurser se ämneskombinationens strukturplan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Historia 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights