Förskollärarutbildning

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kristianstad
Klassrum
210 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Kristianstad
Antagningshistorik

Om utbildningen

Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad tar sin utgångspunkt i grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper om förskolläraruppdraget, enskilda barns lärande och utveckling samt den moderna barndomen. Utifrån egna insikter och erfarenheter ges studenten möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande och att i förskolans och förskoleklassens verksamhet, tillvarata och utveckla barns intresse och nyfikenhet för sin omvärld. Utbildningen erbjuder studenten förberedelser för ett yrke som präglas av internationella och interkulturella perspektiv i förskola och vardagsliv.En utbildning i ett biosfärområdeHögskolan Kristianstad är belägen i ett av Unesco utsett biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, ett område vars funktion är att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald, att främja rättvisa, ekonomisk utveckling och en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Närheten till biosfärområdets särart ses som en unik möjlighet till autentiska upplevelser och kreativt skapande med anknytning till utbildningens innehåll och lärande för hållbar utveckling. I utbildningen kopplas miljöperspektiv, demokratiperspektiv och samhällelig förändring till ett vidgat kulturbegrepp och kunskap om nya mediala kunskaps- och kommunikationsformer.Yrke, ämne, forskning i samverkanUtbildningens grundläggande perspektiv är yrke, ämne och forskning i samverkan. Det betyder att samtliga delar av utbildningen omfattar de tre perspektiven, men i varierande grad. En nära samverkan mellan lärarutbildare i förskola/förskoleklass och lärarutbildare på högskolan ses som en förutsättning för studentens yrkesutveckling och utbildningens genomförande. Inom utbildningen förekommer också fältstudiedagar. Syftet med dessa är att ge studenten möjlighet till insyn i verksamheter i samhället med nära anknytning till förskolebarn.Genom utbildningen får studenten utveckla en lärarprofession med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, kunskapsutveckling och den egna lärarrollen. Det akademiska skrivandet i olika genrer och kontexter är en integrerad del i studentens läroprocesser. Språk och skrivande betonas utifrån ett kommunikativt lärandeperspektiv. Studenten ska utveckla kunskap om barns språkutveckling men också utveckla sin egen skrivkompetens. Under utbildningens olika kurser ges studenten möjlighet att genom skrivande, dokumentation, analys och reflektion förhålla sig till olika aspekter av kursinnehållet i relation till sin egen yrkesutveckling. Utbildningen i sin helhet erbjuder en bas för vidare studier och forskning inom yrket.Informations- och kommunikationsteknikInom utbildningens ram behandlas informations- och kommunikationsteknik (IKT) med inriktning kunskapsutveckling i relation till yrket och förskolans verksamhet. Studentens förmåga att göra pedagogiska/didaktiska analyser av teknik och medier kopplas till respektive kursinnehåll och till barns lärande och utveckling. Utbildningens strukturFörskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad omfattar i enlighet med proposition 2009/10:89 följande områden:·utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp·ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området om 105 hp·verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp, förlagd inom relevant verksamhet·självständigt examensarbete om 15 hpUtbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattar såväl läroplansteoretiska som didaktiska perspektiv på lärares arbete i förskolan. Utgångspunkten tas i förskolans historia och värdegrund som sätts i relation till förskolans förutsättningar nu och i framtiden. Vetenskapsteori och forskningsmetodik knyts till studier av omsorg, fostran och lärande i förskolan. Barns uppväxtvillkor, barns lärande och utveckling och förskolans uppdrag att möta alla barn studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv. Uppföljning och analys samt utvärdering och utvecklingsarbete kopplas såväl till barns lärande som till förskolans verksamhet och den egna yrkesrollen.Ämnesstudier (105 hp)Ämnesstudierna har såväl ett ämnesfördjupande som ett innehållsfokuserat didaktiskt perspektiv på barns lek, utveckling och lärande. Inom ramen för ämnesstudierna studeras estetiska ämnesinnehåll såväl som estetiska lärprocesser, lek och lärande, barns kommunikation och språkutveckling, matematik samt ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt innehåll. Ett ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt studeras, praktiseras och problematiseras. Fältstudier med anknytning till respektive kursinnehåll förekommer i olika verksamheter, vilka syftar till att ge studenten erfarenheter av olika miljöer, utanför förskolan, där barn vistas och lär.Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar 30 hp som genomförs med kvalificerad handledning i förskola och förskoleklass. VFU:n utgör en del av ämnesstudierna och knyts till ett för respektive moment relevant innehåll. Genom VFU:n ges studenten möjlighet att möta förskolan som kunskapsfält, yrkesfält och forskningsfält.Utbildningen ska ge studenten förutsättningar att förstå, inspirera och stödja barns tänkande och lärande och vetenskapligt grundad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet samt olika kunskapstraditioner. VFU:n har en uttalad progression på så vis att den första perioden förväntas ge studenten möjlighet att pröva på och reflektera över sitt kommande yrke. Under utbildningens gång ökar studentens eget ansvar för förskoleverksamheten successivt. I den avslutande terminen förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den barngrupp där VFU:n genomförs samt utifrån ett vetenskapligt synsätt analysera den egna yrkesrollen.Under termin tre, fyra och sex erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Självständigt examensarbete (15 hp)Examensarbetet omfattar 15 hp och är på grundnivå inom ramen för utbildningsvetenskap med inriktning mot det förskolepedagogiska området. Examensarbetet ger studenten möjlighet till fördjupande studier inom ett kunskapsområde, att kritiskt granska förskolans verksamhet samt bidra till kunskapsutveckling inom området. Examensarbetet ger också studenten utökade möjligheter att knyta samman såväl ämnesstudier som den utbildningsvetenskapliga kärnan med VFU:n. Arbetet ska om möjligt kopplas till någon av högskolans aktiva forskningsmiljöer.Studenter antagna från hösten 2021 läser enligt följande kursstruktur:Termin 1Förskola i dåtid, nutid och framtid, 30 hp:Moment 1 UVK: Utbildningens historia, organisation och villkor i ett uthålligt samhälle, 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande. Att vara förskollärare: perspektiv på uppdrag, metodik och didaktik, 15 hp varav 3 hp VFUMoment 3: UVK: Barns utveckling och lärande i modern barndom, 7,5 hpTermin 2Språkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hp:Moment 1 UVK: Utveckling och lärande, 15 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Barns språkutveckling i ett literacyperspektiv, 15 hp, varav 6 hp VFUTermin 3Naturvetenskap, teknik och estetik i mötet med alla barn, 30 hp:Moment 1 UVK: Utveckling och lärande ut ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Estetiska lärprocesser, 7,5 hpMoment 3 Lek, utveckling, lärande: Fysik, kemi och teknik 15 hp varav 6 hp VFUTermin 4Hållbar utveckling i förskolanMoment 1 UVK: Ledarskap och konflikthantering, metod och vetenskapligt förhållningssätt 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Tematiskt arbete och pedagogisk dokumentation, 7,5 hpMoment 3 Lek, utveckling, lärande: Hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, 15 hp varav 4,5 hp VFUTermin 5Matematik och språklig mångfald i förskolan, 30 hp:Moment 1 Lek, utveckling, lärande: Grundläggande matematikutveckling, 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Estetiska lärprocesser som redskap i barns lärande, 22,5 hp Termin 6Vetenskapsteori, barndomar och mötesarenor, 30 hp:Moment 1 UVK: Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Barndom och barns villkor, 7,5 hpMoment 3 Lek, utveckling, lärande: Samverkan och förskoleklassen som skolform, 15 hp varav 4,5 hp VFUTermin 7Utvärdering och utveckling i förskolan, 15 hp:Moment 1 UVK: Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hpMoment 2 Lek, utveckling, lärande: Yrkesrollen, 7,5 hp varav 6 hp VFUExamensarbete, 15 hpStudenter antagna från hösten 2017 läser enligt följande kursstruktur:Termin 1Förskola i dåtid, nutid och framtid, 30 hpTermin 2Språkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hpTermin 3Naturvetenskap, teknik och estetik i mötet med alla barn 15 hpEn av följande valbara kurserNaturvetenskap och bilduttryck i mötet med alla barn 15 hp Pedagogical Diversity, Natural Science and Aesthetics in the Meeting with Children in Early Years 15 hpTermin 4Hållbar utveckling i förskolan, 30 hpTermin 5Matematik och språklig mångfald i förskolan, 30 hpTermin 6Vetenskapsteori, barndomar och mötesarenor, 30 hpTermin 7Utvärdering och utveckling i förskolan, 15 hp Examensarbete 15 hpStudenter antagna hösten 2019 läser enligt kursstruktur År 1Förskola i dåtid, nutid och framtid, 30 hpSpråkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hpÅr 2Språkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hpNaturvetenskap, teknik och estetik i mötet med alla barn 30 hpÅr 3Hållbar utveckling i förskolan, 30 hpMatematik och språklig mångfald i förskolan, 30 hpÅr 4Vetenskapsteori, barndomar och mötesarenor, 30 hpUtvärdering och utveckling i förskolan, 15 hp Examensarbete 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(2,9)
Baseras på 18 recensioner.
Se alla skolans recensioner