Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Högskolan Kristianstad, i Kristianstad
Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
240 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Höst 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Om utbildningen

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde.Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Under utbildningen ska studenten utveckla medvetenhet om och förhållningssätt till värdegrund, hållbar utveckling, jämställdhet, kulturell mångfald och människors skilda utgångspunkter och erfarenheter i enlighet med rådande styrdokument. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter genomgången utbildning, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att barn utbildas till aktivt medborgarskap och demokratiskt förhållningssätt.Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och praktiska och estetiska lärprocesser integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla media- och informationskunnighet (MIK). Undervisningen genomsyras av aktiva arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för alternativa perspektiv uppmuntras och där öppna och kritiska samtal förs där argument ställs och prövas mot varandra.Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under termin fyra (vårintag), fem (höstintag) eller sex erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Ämnes- och ämnesdidaktiska studierI grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 165 högskolepoäng (hp) i svenska, matematik, engelska och ett valbart område. Det valbara området är endera naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller praktisk-estetiska ämnen. Valbara ämnen inom praktisk-estetiska ämnen är bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna genomförs två självständiga arbeten omfattande vardera 15 hp i något av de ovan nämnda ämnena. Det ena arbetet genomförs på grundnivå och det andra (examensarbetet) på avancerad nivå. I de självständiga arbetena ska studenten utveckla fördjupade kunskaper relevanta för undervisning inom det valda ämnet och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetena ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda ämnet med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n.Utbildningsvetenskaplig kärnaEnligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,·läroplansteori och didaktik,·vetenskapsteori och forskningsmetodik,·utveckling, lärande och specialpedagogik,·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,·bedömning och betygsättning,·utvärdering och utvecklingsarbete (SFS 1993:100).Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n. Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i grundskolan.Verksamhetsförlagd utbildningVFU:n omfattar 30 hp och genomförs i grundskolans årskurs 4-6 under ledning av lärarutbildare på fältet med adekvat utbildning (handledare). Under VFU:n ska studenten utveckla sin yrkesroll genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över lärarprofessionens många skilda aspekter. VFU:n ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med kollegor, andra yrkeskategorier och föräldrar.Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) besöker skolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder. Den första terminens utbildning har en allmänt yrkesprövande inriktning där studenten ges möjlighet att tänka över sitt val både när det gäller läraryrket i allmänhet och det åldersintervall utbildningen är inriktad mot. Under utbildningens VFU-perioder ökar studentens eget ansvar successivt. I den avslutande terminen förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den klass där VFU:n genomförs.Programmets struktur och kurserUtbildningen ges i kurser av olika omfattning. Utbildningens ämnesprogression och yrkesanknytning konkretiseras i kursplanerna. Kursernas innehåll, uppläggning, undervisningsformer och examination samordnas så att en helhet skapas. En viktig utgångspunkt är att den utbildningsvetenskapliga kärnan och de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna får en nära koppling till den kommande yrkesutövningen i den verksamhet som utbildningen avser. Den i kurserna efterhand alltmer fördjupade didaktiska reflektionen görs med nära koppling till VFU:n. Förklaring av nedanstående förkortningar: GS är en beteckning på grundlärarutbildning med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6 (Grundlärare Senare). GN anger att kursen ges på grundläggande nivå. AN anger att kursen ges på avancerad nivå.År 1UVK för grundlärare (GS) I, 12 hp GNVFU för grundlärare (GS) I, 3 hp GNMatematik för grundlärare (GS) I, 7,5 hp GNSvenska för grundlärare (GS) I, 7,5 hp GNEngelska för grundlärare (GS) I, 15 hp GNSvenska för grundlärare (GS) II, 15 hp GNÅr 2UVK för grundlärare (GS) II, 9 hp GNVFU för grundlärare (GS) II, 6 hp GNMatematik för grundlärare (GS) II, 15 hp GNValbart ämnesområde, 30 hp GN (för vårintag läses denna kurs tredje året)År 3Engelska för grundlärare (GS) II, 15 hp GN (för vårintag läses denna kurs andra året)UVK för grundlärare (GS) III, 9 hp GN (för vårintag läses denna kurs andra året)VFU för grundlärare (GS) III, 6 hp GN (för vårintag läses denna kurs andra året)Svenska för grundlärare (GS) III, 7,5 hp ANMatematik för grundlärare (GS) III, 7,5 hp ANUVK för grundlärare (GS) IV, 9 hp GNVFU för grundlärare (GS) IV, 6 hp GNÅr 4UVK för grundlärare (GS) V, 7,5 hp ANUVK för grundlärare (GS) VI, 7,5 hp ANSjälvständigt arbete för grundlärare (GS) I, 15 hp GNUVK för grundlärare (GS) VII, 6 hp ANVFU för grundlärare (GS) V, 9 hp ANSjälvständigt arbete för grundlärare (GS) II, 15 hp ANOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kommer att preciseras.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights