Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Lantmästarprogrammet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Alnarp
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Alnarp
Sista ansökan: 2023-04-16
Antagningshistorik

Om utbildningen

Lantmästarprogrammet avser att ge utbildning på högre nivå inom det agrara området. Programmet med sin tydliga anknytning till lantbruksnäringen gör studenterna anställningsbara på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad, genom att den utbildar för arbete inom företag, myndigheter och organisationer. Likväl ges studenterna möjlighet att förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att driva ett modernt lantbruksföretag. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt perspektiv med tyngdpunkten i huvudområdena företagsekonomi och lantbruksvetenskap. Studenterna utvecklar även kunskaper inom biologi, kemi, teknologi, statistik och juridik. Inom programmet erhålls en bred kunskap och helhetssyn på lantbrukssektorn och närliggande områden med tonvikt på lantbrukets förutsättningar, produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen kombinerar kunskaper inom områdena animalieproduktion, ekonomi, teknik och växtodling, både med ett forskaranknutet och vetenskapligt synsätt samt genom näringslivsanknytning. Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom att undervisningen innehåller verkliga praktikfall, gästföreläsningar och studiebesök. Gemensamma branschdagar för producenter, rådgivare och studenter används i undervisningen för att ge en förståelse för de agrara näringarnas komplexa system. Programmet är upplagt så att studenterna kan utveckla en helhetsbild av företagande med kunskaper om ekonomistyrning, redovisning och beskattning samt marknadsföring. Ämnena kemi, ekologi och statistik knyts an till det lantbruksvetenskapliga området och har ett tydligt fokus mot hållbar utveckling. Den kunskapen ligger till grund för de fortsatta studierna om produktion av djur och växter. Även inom kurser om animalie- och växtproduktion samt tillhörande teknik ges en helhetsbild rörande biologi, produktionsförutsättningar, odlingssystem samt produktionsinriktningar. Den teknik som behandlas inom programmet har fokus på samspelet mellan biologi och teknik. I detta sammanhang behandlas även arbetsmiljöaspekterna. Studenterna ges möjlighet till att skapa en egen profil på sin examen genom specialisering inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap under programmets tredje år. Kurser som ger fördjupning erbjuds t.ex. inom ämnesområdena animalieproduktion, växtproduktion, byggnads- och maskinteknik, digitalisering i lantbruket samt företagsledning. Det finns möjligheter till internationella studier under en termin under det tredje året. Internationella utblickar erhålls även i några av programmets kurser. Kurserna inom lantmästarprogrammet utnyttjar många olika undervisningsformer för att främja studenternas inlärning, egenaktivitet och progression genom utbildningen. Studenterna vidareutvecklar generella kompetenser, såsom förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt, på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i tvärvetenskapliga och yrkesmässiga sammanhang. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter gällande planering och genomförande av projekt. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas genom att lösa komplexa problemställningar som särskilt rör den agrara näringen. Lantmästarprogrammet avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenterna får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning av intresse för något av utbildningens områden.

Så ansöker du

För att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet för utbildningpå grundnivå och- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c- Naturkunskap 2*- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2alternativt- Matematik B- Naturkunskap B*- Samhällskunskap A* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap BKraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.Relevant arbetslivserfarenhetFör att bli behörig till Lantmästarprogrammet krävs även relevant arbetslivserfarenhet enligt ett av följande alternativ:1. minst 24 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller2. 500 gymnasiepoäng jordbrukskurser samt minst 18 månaders relevant arbetslivserfarenhet, eller3. minst 40 veckors eftergymnasial utbildning med inriktning jordbruk samt minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet.Med relevant arbetslivserfarenhet menas att arbetslivserfarenheten ska vara allsidig och täcka flera av områdena växtodling, animalieproduktion, teknik/byggnadsteknik och ekonomi inom lantbruk. Arbetet räknas från den dag sökanden fyller 18 år. Arbetslivserfarenheten kan genomföras på heltid eller deltid, dock ska arbetet ske på minst halvtid. Deltidstjänstgöring omräknas till heltid. Arbetslivserfarenheten ska styrkas med tjänstgöringsintyg.

Examen & Intyg

Lantmästarexamen

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...


Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Tel: 018-67 10 00


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.