Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Vår kompletterande socionomutbildning vänder sig till Dig som har en utländsk kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskaplig kandidatexamen från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kompletteringsutbildningen omfattar 120hp under fyra terminers heltidsstudier och läses huvudsakligen tillsammans med studenter på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Utbildningen inleds under den första terminen med en introduktion till att vara socialarbetare, rättsliga grunder och sociala välfärdsperspektiv i Sverige. Den andra terminen inleds med fortsatta studier i juridik för socialt arbete. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning för att ge studenterna möjlighet att utveckla en professionell yrkesroll och ett reflekterande förhållningssätt till socialt arbete. På termin tre sammanfattar och utvecklar studenterna de kunskaper de förvärvat tidigare genom ett självständigt arbete på kandidatnivå. Det självständiga arbetet förbereds genom fördjupade och breddade studier i vetenskapsteori och forskningsmetod. Den fjärde och sista terminen innebär en fördjupning inom socialt arbete på avancerad nivå. Utbildningen leder till Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work). Behörighet:Kandidatexamen om minst 180hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.Engelska 6 eller motsvarande.Ansökan:Du söker via www.antagning.se och laddar upp betyg, dokument och intyg enligt anvisningarna. Bifoga följande dokument 1.Examensbevis på utländsk högskoleutbildning - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska. 2.Kursutdrag/bilaga till examensbevis en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.3.Kandidatuppsats om den är skriven på engelska alternativt engelskt abstract till kandidatuppsats på annat språk.4.Eventuell masteruppsats i socialt arbete om den är skriven på engelska alternativt engelskt abstract till masteruppsats på annat språk.5.Betyg på godkänd Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 6.Betyg på Engelska 6 eller motsvarande7.Personligt brev, på svenska (max 2 sidor). Din egen beskrivning av din utbildning och vad som gör den lämpad för socialt arbete samt din yrkeserfarenhet som socialarbetare, om du har sådan.Om du har några av följande dokument, bifoga gärna även dessa obs! ej obligatoriskt:Utlåtande över din utbildning från Verket för Högskolestudier (VHS) eller Universitets- och högskolerådet (UHR).Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som socialarbetare, översatt till svenska eller engelska.Ingen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter sista ansökningsdagBilagor ska översättas och kopior ska vidimeras Du ska bifoga engelska eller svenska översättningar av dina dokument/intyg om originalen är skrivna på annat språk. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.Scannade original godtas som de är. Däremot ska kopior vidimeras för att visa att de överensstämmer med originalet. Det betyder att en betrodd person, tex en arbetsgivare, en tjänsteman vid myndighet eller en studievägledare (exempelvis Komvux), skriver sin namnteckning med namnförtydligande på kopian. Den som vidimerar skriver dit sitt telefonnummer och sätter på en stämpel om det är en myndighetsperson. Mer information om utbildningen hittar du på www.socarb.su.se/kompletteringsutbildning

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Socionomexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights