Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Socionomprogrammet

Längd
210 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
210 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Socionomprogrammet är placerat vid fakulteten för samhällsvetenskap.ProgramöversiktUtbildningen bygger på en teoretisk förståelse av människans levnadsförhållanden, om sociala problems uppkomst och interventioner i socialt arbete. Vidare ger utbildningen kunskap om lagstiftning av betydelse för praktiskt socialt arbete.Socionomprogrammet ger färdigheter i att utreda sociala behov och frågor, att utvärdera sociala interventioner, samt att integrera vetenskaplig kunskap i praktiskt socialt arbete. Individuell fördjupning sker genom valbara kurser. Den professionella utvecklingen genomsyrar hela programmet. Specifika moment i utbildningen såsom handledning och reflektionsgrupper syftar till att utveckla studentens förmåga till professionellt förhållningssätt, empati och samverkan. I programmet ingår fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng. Kurserna i programmet läses i nedan nämnda ordning.Kurser i programmet*= kurs inom huvudområdetTermin 1Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession, 15 hp. G1N*Välfärdsstatens organisation och socialpolitiska principer, 15 hp. G1N*Utbildningen inleds med en grundläggande kurs i socialt arbete som ämne, vetenskap och profession. Kursen innehåller human- och socialvetenskapliga teorier, vetenskapsteoretiska begrepp, etik och professionellt förhållningssätt. Därefter studeras välfärdsstatens organisation och centrala socialpolitiska principer. Kursen behandlar den svenska välfärdsstatens framväxt och uppbyggnad samt dess organisatoriska funktion i det svenska samhället.Termin 2Introduktion till rättssystemet och socialrätt, 15 hp. G1NSamhälls-­ och beteendevetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp. G1N*Den första kursen på termin två ägnas åt juridik av relevans för huvudområdet socialt arbete. Kursen ger en introduktion till rättssystemet och kunskaper inom civil-­ och straffrätt, socialrätt samt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I den andra kursen studeras sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk teoribildning av betydelse för det sociala arbetet.Termin 3Kommunikation, bemötande och ledning, 15 hp. G1N*Förvaltningsrätt och utredningsmetodik, 15 hp. G1FI termin tre studeras och tränas färdigheter i samtal, kommunikation och förhållningssätt i relation till personer och grupper med specifika behov både utifrån lednings-­ och brukarperspektiv. Kursen innehåller kunskap om ledning av skilda verksamheter och på olika nivåer i socialt arbete. Den andra kursen på termin tre innehåller juridik med fokus på förvaltningsrätt samt handläggnings­- och utredningsmetodik.Termin 4Utsatthet, villkor och interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå, 15hp. G2F*Uppsats/projekt­arbete, 7,5 hp. G2F*Utvärdering och granskning, 7,5 hp. G2F*I termin fyra fördjupas inledningsvis kunskaper om människors utsatthet, gemensamma och specifika livsvillkor. Därtill ägnas kursen åt kunskap om förebyggande socialt arbete, arbetsmetoder och interventioner i socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. I den andra kursen tränas färdigheter i vetenskapligt skrivande i uppsats­/projektarbetsområde med fokus på utsatthet och sociala interventioner. Termin fyra avslutas med en kurs om modeller för att granska och utvärdera sociala interventioner samt studier om vad kunskapsbaserat socialt arbete innebär.Termin 5Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp. G2F*I termin fem genomförs den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Under utbildningsperioden granskas den sociala praktiken och problematiseras utifrån teoretiska kunskaper och färdigheter under handledning. Kursen innehåller moment där syftet är att utveckla ett reflekterande förhållningssätt och professionell yrkesidentitet. Möjlighet finns att förlägga hela eller del av terminen som utlandsstudier.Termin 6Forskning i socialt arbete, vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp. G2F*Självständigt arbete/examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. G2E*I termin sex fördjupas kunskaperna om forsknings­- och utvecklingsarbete inom socialt arbete. I den första kursen tar studenten del av aktuell forskning och fördjupar sina kunskaper i vetenskapsteori och vetenskaplig metod. I den andra kursen tillämpas metodologisk färdighet, analytisk förmåga och forskningsetiska aspekter tillämpas i ett självständigt arbete/examensarbete.Termin 7Valbar fördjupningskurs i socialt arbete, 15 hp. A1N*Professionellt socialt arbete, samverkan och förändring, 15 hp. A1N*Termin sju inleds med en valbar fördjupningskurs på avancerad nivå. Institutionen erbjuder valbara kurser inom relevanta fördjupningsområden för socialt arbete och med anknytning till aktuell forskning på området. Kursutbudet avspeglar institutionens forskningsinriktningar. Det är även möjligt att välja en kurs inom socialt arbete på avancerad nivå vid ett annat universitet. Valbara kurser kan variera mellan terminer.Den andra kursen ger fördjupade kunskaper om professionellt socialt arbete som fokuserar på professionaliseringsprocesser och socionomers specifika kompetenser avseende bedömning och interventioner från ett kunskapsbaserat socialt arbete. I kursen studeras också samverkan med andra professioner.Möjlighet finns att förlägga hela eller del av terminen vid annat lärosäte i Sverige eller annat land om innehållet är jämförbart. Om kurser ska förläggas någon annan stans än vid Lnu bör samråd med programledare ske.Ovanstående kurser i socionomprogrammet är obligatoriska för socionomexamen om det inte framgår annat enligt ovan, såsom möjlighet till utlandsstudier eller valbar kurs. Kursernas inbördes ordning kan komma att ändras. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.SamhällsrelevansSocionomprogrammet samverkar med brukarorganisationer, myndigheter och verksamheter som bedriver och utvecklar socialt arbete inom det sociala välfärdsområdet, på lokal såväl som på nationell nivå. Termin fem inkluderar verksamhetsförlagd utbildning inom socionomernas arbetsfält med yrkesverksamma handledare. I utbildningen återkommer fältförlagda studier på arbetsplatser relevanta för socialt arbete. Brukar-­ och verksamhetsföreträdare medverkar regelbundet i utbildningen.Studenterna erbjuds återkommande information om framtida karriärvägar och möjligheter att aktivt medverka i frivilligt eller betalt socialt arbete i regionen.InternationaliseringI utbildningen bereds de studerande möjlighet att verka i ett samhälle präglat av mångfald och en globaliserad värld. I flera kurser möter de studerande internationellt framgångsrika lärare/forskare men även studerande från olika länder. I utbildningen ingår också frågor om globalisering, migration och mångfald.Socionomprogrammet ingår i flera internationella nätverk vilket innebär ett aktivt internationellt utbyte för lärare och studenter. Under utbildningen ges de studerande möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik, företrädesvis på termin 5, verksamhetsförlagd utbildning. Kurser kan, om de motsvarar dem som ska läsas enligt utbildningsplanen, ersättas med studier vid något utländskt lärosäte. De studerande erbjuds att ta del av de avtal med utländska lärosäten som finns inom Linnéuniversitetet. I första hand sker detta från termin fyra och framåt i socionomprogrammet. Utlandsstudier planeras alltid i samråd med internationaliseringssamordnare vid institutionen.Perspektiv i utbildningenHållbar utvecklingSocionomprogrammet vilar på nationella och internationella etiska principer om mänskliga rättigheter, människans värdighet och social rättvisa som grund för utveckling av ett socialt hållbart samhälle. I programmet tas begreppet hållbar utveckling upp utifrån de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk i ett globalt sammanhang, med relevans för människors levnadsvillkor och förutsättningar för överlevnad och goda samt jämlika levnadsvillkor över tid.Det handlar om att verka för att studenterna utvecklar ett hållbarhetstänk och kan sätta detta i relation till professionen, vilket är centralt i hela utbildningen. Exempelvis kan detta innebära undervisning och metodövningar för personlig professionell utveckling.Lika villkorInom Socionomprogrammet förs ett aktivt arbete med lika rättigheter och möjligheter i syfte att främja jämställdhet och jämlikhet. Mångfaldsperspektivet är därmed centralt genom hela utbildningen. Fokus är på social förändring och att skapa långsiktigt hållbar social utveckling. Undervisningen bygger på att aktivt motverka diskriminering och har ett etiskt perspektiv.Breddat kunskapsperspektivSocionomutbildningen är en generalistutbildning som kräver bredd både ämnesmässigt och i relation till mångfacetterade och omfattande arbetsområden. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne och utbildningen syftar till att de studerande utvecklar ett kritiskt och etiskt förhållningssätt där andra ämnesområden integreras. Detta sker genom kompletterande studier inom andra kunskapsområden, men även genom läsning av skönlitteratur, kritiska diskussioner och samtal i seminarieform. Studierna bygger på en kombination av teori och praktik och nära koppling mellan utbildningspraktik och det sociala arbetets praktik.Entreprenöriellt förhållningssättStudenterna får reflektera kring hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan påverka och utveckla det sociala arbetets varande. Även genom samverkan med det omgivande samhället behandlas temat för att på så sätt skapa mer konkret förankring samt för att stimulera utveckling av generella kompetenser hos studenterna, såsom kommunikation och samverkan. Samverkan kan också skapa ökat engagemang hos studenterna för det närliggande samhället och de processer som pågår utanför universitetet. Vidare präglas delar av utbildningen av ett entreprenöriellt lärande då olika pedagogiska former syftar till att utveckla studenternas nyfikenhet, ansvarstagande och självtillit.
För mer information om Socionomprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Kalmar

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via antagning.se.

Examen, diplom m.m.

Kandidatexamen, Socionomexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socionomprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet
P G Vejdes väg
351 95 Växjö

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö. Universitetet erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Utbildningar ges både på campus och på distans. Att studera...

Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights