Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Vill du arbeta med frågor som rör vår gemensamma framtid? Det miljövetenskapliga programmet behandlar människans påverkan på naturen, kulturföremål och vår hälsa, och vad vi kan göra för att minska den.

För inte så länge sedan löste man problemen genom att späda ut dem eller gräva ner dem. Idag vet vi att lösningen är en annan att den grundar sig på ett långsiktigt tänkande och att kunna se till helheten. Att vara miljövetare handlar om att hitta nya material, bränslen, processer och strukturer. Det handlar också om att samarbeta och att arbeta för förhandlingar över nationsgränser.

Programmet berör såväl forntid, nutid som framtid och överskrider både akademiska och nationella gränser. Du får undersöka miljöproblemens orsaker, förlopp och effekter samt studera och utveckla åtgärder för att förebygga och återställa miljöskador. Utbildningen är tvärvetenskaplig med ett starkt fäste i naturvetenskap, men med kopplingar till bland annat teknik och samhällsvetenskap. Utbildningen har nära anknytning till arbetslivet, till exempel inom kursen Miljövetenskap i praktiken där du är ute och praktiserar på en arbetsplats. Inom flera andra kurser deltar gästföreläsare från såväl näringslivet som myndigheter.

Innehåll

Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Dessa båda inledande kurser läser du tillsammans med studenter från det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.

Andra året inleds med kurser inom ett profilämne, biologi, geologi eller kemi. Här väljer du helt enkelt det ämne som intresserar dig mest. Under våren (termin 4) läser du en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.

Under det tredje året fortsätter du att läsa det naturvetenskapliga ämne du valt under andra året, samt fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare tex Tillämpad miljörätt och Miljöledningssystem. Det finns också goda möjligheter till att studera utomlands inom utbildningen.

Efter utbildningen

Miljövetare har i dag en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Som miljövetare kan du planera och driva arbetet med samhällets miljö- och hållbarhetsfrågor. Du kan till exempel arbeta med naturresurser, samhällsplanering, naturskydd, mark- och vattenvård, skogs- och jordbruk, avfalls- och kretsloppshantering, livscykelanalyser, miljöledning och miljökonsekvensanalyser. Miljövetare arbetar också i stor utsträckning som konsulter.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning kan du i mån av behörighet söka något av våra masterprogram, för att få en Master of Science.

Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs i kemi (KEI010) som ges under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000