Visa studentum.se som: Mobil
Visar 1-8 av 8 träffar
 

Plugga till tolk

Att arbeta som tolk 

Tolkar arbetar med kommunikation mellan individer som inte kan förstå varandras språk. Som tolk bör du ha en hög koncentrationsförmåga och ska så samvetsgrant och opartiskt som möjligt återge all information som ges.

Neutralitet & tystnadsplikt 

Som tolk bör du kunna återge det som sägs på samma sätt vad gäller kraftuttryck, emotionella uttryck kroppsspråk. Yrkesverksamma tolkar har tystnadsplikt och får inte ta någons parti under en tolkning och ska agera så neutralt som möjligt. Det frångår god tolksed som tolk att yttra sina privata åsikter och tankar under ett tolkningsarbete.

Som utbildad tolk kan du arbeta för:

  • Myndigheter
  • EU
  • Sjukhus
  • Skolor
  • Socialkontor
  • Rättsväsendet
  • Flyktingförmedlingar
     

Olika inriktningar för tolkar

Du som tolk arbetar som antingen kontakttolk, konferenstolk, skrivtolk och/eller teckenspråkstolk.

Kontakttolk
Här är det vanligt att du som tolk tolkar mellan invandrare/flyktingar och olika myndigheter. Exempel på organisationer där kontakttolkar arbetar är: socialkontor, flyktingförläggningar, sjukhus, arbetsförmedlingar och inom rättsväsendet.

Konferenstolk
Som konferenstolk simultantolkar du oftast, vilket betyder att tolkningen sker samtidigt som talaren talar. Du tolkar oftast vid officiella sammanhang så som möten, affärsförhandlingar och möten. Många konferenstolkar arbetar inom EU.

Skrivtolk
En skrivtolk arbetar många gånger med att tolka muntlig kommunikation på svenska till skrift.

Teckespråkstolk
En teckenspråkstolk tolkar mellan svenska och teckenspråk för en eller flera döva eller hörselskadade personer.

Auktoriserad tolk – en skyddad yrkestitel

Du kan bli auktoriserad tolk via Kammarokollegiet. Syftet med detta är att tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar. Här kan du även ansöka om att bli rättstolk eller sjukvårdstolk, men för att göra detta måste du först bli auktoriserad tolk.

Utbildningar till tolk

Att utbilda sig till tolk kan ta allt mellan ett till fyra år, beroende på inriktning: kontakttolk, konferenstolk, skrivtolk och/eller teckenspråkstolk.

Många av tolkutbildningarna ges vid folkhögskolor runt om i Sverige. Universitet och högskolor ger enstaka kurser inom tolkning. Konferenstolkar utbildas vid behov och då ingår ofta en del utlandsstudier på andra språk än svenska.

Att arbeta som kontakttolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i olika situationer och av olika uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor i kontakten med till exempel sjukvård, polis, försäkringsbolag m.fl.

Jämför dina favoriter
Utbildningskategorier