Filtrera efter
Tolk
Utbildningstyp
Plats
Utbildningsform
Fler filter
Visar 1-9 av 9 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom Tolk

Vad gör en tolk?

Tolkar arbetar med kommunikation mellan människor som inte kan förstå varandras språk. Som tolk förmedlar du ett budskap från ett språk till ett annat. Tolkar bör ha en hög koncentrationsförmåga och ska så samvetsgrant och opartiskt som möjligt återge all information som ges. Tolkar kan också tolka mellan talad svenska och teckenspråk. Som tolk kan du jobba som kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk, skriv- och TSS-tolk eller konferenstolk.

Tolkar arbetar på olika platser där människor möts och behöver kommunicera med varandra. Som utbildad tolk kan du bland annat arbeta inom EU, på myndigheter, sjukhus, skolor, socialkontor, flyktingförläggningar, kommuner, regioner, universitet, högskolor och inom rättsväsendet. En del tolkar driver också egna företag eller jobbar på privata tolkförmedlingar.

Neutralitet & tystnadsplikt 

Som tolk bör du kunna återge det som sägs på samma sätt vad gäller kraftuttryck, emotionella uttryck kroppsspråk. Yrkesverksamma tolkar har tystnadsplikt och får inte ta någons parti under en tolkning och ska agera så neutralt som möjligt. Det frångår god tolksed som tolk att yttra sina privata åsikter och tankar under ett tolkningsarbete.

Olika typer av tolkutbildningar

Att utbilda sig till tolk kan ta allt mellan ett till fyra år, beroende på vilken inriktning du väljer: kontakttolk, konferenstolk, skrivtolk eller teckenspråks- och dövblindtolk. Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn för tolkutbildningar och kvalitetssäkrar dem. Konferanstolkar utbildas ofta vid behov medan de andra inriktningarna kräver olika typer av utbildningar.

Utbildning till kontakttolk

Du kan studera till kontakttolk på folkhögskola, yrkeshögskola och flera olika studieförbund runt om i Sverige. Utbildningen är ett år lång och sker på distans med fysiska träffar. Behörighet till utbildningen varierar, men du behöver en treårig gymnasieutbildning och minst svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Efter grundutbildningen kan du också läsa kortare fördjupningskurser inom till exempel sjukvårdstolkning eller domstolstolkning.

Utbildning till teckenspråks- och dövblindstolk

Om du vill jobba som teckenspråks- och dövblindstolk kan du studera en tre- till fyraårig utbildning på folkhögskola eller ett treårigt kandiatprogram i teckenspråk och tolkning på universitet. På universitet och högskolor hittar du också enstaka kurser inom teckenspråkstolkning.

Behörigheten till utbildningarna variera, men för studier på universitet behöver du grunläggande behörighet samt kurserna Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

För att du ska kunna gå en utbildning till teckenspråks- och dövblindstolk på folkhögskola behöver du behärska svenska väl i både tal och skrift och ha god allmänbildning, vilket ofta innebär grundläggande högskolebehörighet.

Skrivtolkutbildning

Skrivtolkutbildningen är ettårig och ges på distans på folkhögskola. Kraven för att studera utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och mycket goda kunskaper i svenska och samhällskunskap.

Auktoriserad tolk – en skyddad yrkestitel

Du kan bli auktoriserad tolk via Kammarokollegiet efter att du har gått en tolkutbildning. Syftet med detta är att tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar som har gått en erkänd utbildning till tolk. Här kan du även ansöka om att bli rättstolk eller sjukvårdstolk, men för att göra detta måste du först bli auktoriserad tolk.

Olika inriktningar för tolkar

Beroende på vilken tolkutbildning du har gått kan du arbeta som kontakttolk, teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk samt konferenstolk. De olika tolkinriktningarna öppnar upp olika möjligheter och arbetsplatser.

Kontakttolk

Som kontakttolk jobbar du vid myndighetskontakter mellan enskilda individer och anställda på myndigheten. Det kan exempelvis vara på ett socialkontor eller på arbetsförmedlingen. Efter att du fått din grundauktorisation kan du specialisera dig och jobba som sjukvårdstolk eller rättstolk.

Teckespråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar mellan döva eller hörselskadade personer och hörande personer. En del teckenspråkstolkar jobbar med att tolka TV-program. En teckenspråkstolk använder händer, ansikte och kropp för att kommunicera med tydliga signaler.

Dövblindtolk

Som dövdblindstolk tolkar du för personer som är dövblinda via taktilt teckenspråk vilket innebär att den dövblinde avläser teckenspråket i dina händer med hjälp av känseln.

Skrivtolk och TSS-tolk
En skriv- och TSS-tolk jobbar med att tolka för personer som blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder. Tolkningen sker genom att du antingen skriver ner vad som sägs på en dator eller använder TSS, tecken som stöd. TSS innebär att tolken pratar svenska för läppavläsning samtidigt som hen använder tecken för att skapa tydliga budskap.

Konferenstolk
Som konferenstolk simultantolkar du oftast, vilket betyder att tolkningen sker samtidigt som talaren talar. Du tolkar oftast vid officiella sammanhang så som möten, affärsförhandlingar och möten. Många konferenstolkar arbetar inom EU.

Källa: Arbetsförmedlingen, blitolk.nu