Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet, Familjeterapi

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du arbeta mot psykisk hälsa och välbefinnande med hjälp av psykoterapeutiska metoder? Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera och förändra sin tillvaro och öka sin livskvalitet.

Psykoterapeutprogrammet är en yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till psykoterapeutexamen. Utbildningen är förlagd till tre års halvtidsstudier och riktar sig till dig som redan har en akademisk vårdutbildning (som exempelvis psykolog-, socionom- eller läkarexamen) samt en grundläggande psykoterapiutbildning. Efter att du fullföljt utbildningen och examinerats kan du ansöka om psykoterapeutlegitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Programmet ges med tre inriktningar, psykodynamiskt orienterad psykoterapi, familjeterapi och kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi. Under utbildningen kommer du växlingsvis att jobba med psykoterapeutiskt arbete på din arbetsplats och ha undervisning som främst sker på campus i Lund.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om psykoterapi och relevanta teman såsom professionella och etiska förhållningssätt, psykoterapeutisk metod, diagnostisering och bedömning, intervention och prevention, vetenskapsteori, metodfrågor och vetenskaplig kommunikation. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar. Modern forskning och teoriutveckling tillgodoses i utbildningen. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet och utvärdering. Kritisk reflektion och utvärdering är centrala delar under utbildningens alla moment, och det finns en tydlig samverkan mellan programmets olika inriktningar.

Utbildningens sju kurser bygger på varandra och ger progression gällande kunskap, förståelse, färdigheter och förhållningssätt. Kurserna innehåller undervisning rörande psykopatologi och diagnostik, etik och juridik, psykoterapeutiska teorier och metoder samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. En del av undervisningen sker genom grupphandledning på psykoterapier, vilka studenten genomför på sin arbetsplats. I utbildningen ingår dessutom utbildningsterapi omfattande 50 timmar. Den studerande svarar själv, och på egen bekostnad, för att utbildningsterapin blir fullgjord. Psykoterapeuterna som anlitas för detta ska vara legitimerade psykoterapeuter. Den studerande skall också under utbildningen ha arbetat minst 25 % av heltid och i sin yrkesverksamhet ha haft ett pågående arbete med psykoterapi.

Genom hela programmet arbetas konsekvent med att tillägna sig en fördjupad förståelse för vetenskaplig kunskapsbildning och vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i psykoterapeuters praktik, dels inom ramen för ämneskurserna, men även genom kurser och moment relaterade till ämneskunskapsbildning såsom forskning och metodutvärdering.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att ha djup och bred kunskap om psykoterapeutisk behandling och självständigt kunna bedriva psykoterapi inom många olika slags verksamheter. Din kompetens efterfrågas exempelvis inom barn- och vuxenpsykiatri, vårdcentraler och sjukvård. Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik. Arbetsmarknaden för psykoterapeuter är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet. Alla prognoser tyder på att detta läge kommer att bestå även framöver.

https://www.psy.lu.se/utbildning/dig-som-vill-studera-psykologi/att-studera-pa-psykoterapeutprogrammet

Så ansöker du

För att bli antagen till psykoterapeutprogrammet krävs att: Den sökande är legitimerad psykolog, legitimerad läkare med specialist- utbildning i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionom med kompletterande kurser upp till 210 hp eller har annan motsvarande examen. Med annan motsvarande examen menas legitimerad läkare med annan specialistutbildning än ovan, legitimerad sjuksköterska enligt 1993 års studieordning med specialistexamen och kompletterande kurser upp till 210 hp, legitimerad arbetsterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp, legitimerad fysioterapeut med kompletterande kurser upp till 210 hp. De kompletterande kurserna ska ha relevans för diagnostik, vård och behandling.   Den sökande har, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning på högskolenivå om 45 hp eller en sammanhållen utbildning med minst 240 timmar teoretisk undervisning jämte patient-/klientarbete under handledning (åtminstone en terapi under 2 terminer). Handledningens omfattning är 60 timmar vid individuell handledning alternativt 120 timmar vid grupphandledning.   Den sökande har dessutom, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat sätt, genomgått utbildningsterapi/psykoterapi omfattande minst 30 timmar individualterapi, alternativt 60 timmar gruppterapi, hos legitimerad psykoterapeut. Terapin måste vara avslutad vid ansökningstillfället.   Följande alternativ för utbildningsterapin/psykoterapin är möjliga: - 30 timmar individualterapi, par-/familjeterapi hos en och samma terapeut. - 30 timmar individualterapi hos två terapeuter, med samma eller olika terapeutiska inriktningar, och med minst 10 timmar hos den ena terapeuten. - 60 timmar terapi i grupp med sex deltagare hos en och samma terapeut. - Vid kombinerad individualterapi och gruppterapi eller familjerekonstruktion (minst 30 timmar) ska minst 15 timmar vara individualterapi. Den sökande vid ansökningstillfället bedöms ha minst två års erfarenhet av terapeutiska arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut med särskild handledarutbildning motsvarande 45 hp.   Den sökande uppvisar intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att hen under hela utbildningstiden kommer att arbeta deltid minst 25 % av heltid med kliniskt patientarbete eller motsvarande där den valda inriktningen kan praktiseras och där den sökande ges möjlighet att möta och psykoterapeutiskt arbeta med klienter.* Intyg om pågående arbete med psykoterapi i de fall den sökande är sin egen arbetsgivare kräver kompletterande intyg; t.ex. från firmatecknare, uppdragsavtal, intyg från handledare, etc. där omfattning och inriktning på verksamhet framgår.   Den sökande ska ha kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights