Sveriges bästa studentstad 2024: Om undersökningen

Varför ranka Sveriges bästa studentstäder?

Vi på studentum.se gör varje år användarundersökningar på sajten för att ta reda på vad våra besökare vill ha svar på. Det som brukar vara gemensamt varje år är att våra användare uttrycker att det är svårt att välja utbildning, skola eller studentstad. För att bättre kunna hjälpa våra användare att välja utbildning (och studenstad) har vi därför skapat rankningen topp 10 studentstäder i Sverige. 

Urvalskriterier för städerna

I den här undersökningen har vi valt att göra ett urval av städer baserat campus för universitet- eller högskoleutbildning. Alla städer som är med i rankningen för Sveriges topp 10 studentstäder har minst ett campus för universitet- och högskoleutbildning. Följande 34 städer har därför undersökts:

 • Borås
 • Borlänge
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Kiruna
 • Kristianstad
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Malmö
 • Norrköping
 • Piteå
 • Skellefteå
 • Skövde
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Trollhättan
 • Umeå
 • Uppsala
 • Västerås
 • Växjö
 • Visby
 • Örebro
 • Örnsköldsvik
 • Östersund

Urval och vägning av parametrar i rankningen

Enligt studentum.se:s användare kan det vara lika svårt att att välja var man ska plugga som vad. Men vad värdesätter blivande studenter när de väljer vilken stad de ska plugga i? Vi gjorde under hösten 2023 en undersökning bland våra användare för att ta reda på just detta. Vi tog fram 8 parametrar som kan spela in i valet av studentstad och bad svaranden i undersökningen att välja de tre viktigaste parametrarna. Utifrån respondenternas svar har vi sedan använt procentandelen för varje parameter i rankningen av städerna. Hösten 2023 svarade 1000 respondenter på undersökningen.

Parametrar med procent för vägning

 1. Bra kommunikationer inom och i anslutning till staden (förutsättningar för kollektivtrafik, cykel, tåg), 47.17%
 2. Möjlighet till extrajobb under studietiden, 42.11 %
 3. Studentboende (rimlig hyra, kötid, läge), 40.94%
 4. Karriärmöjligheter i staden, 33.33 %
 5. Stadslivet (utbud av kaféer, restauranger, barer, pubar, klubbar), 31.77 %
 6. Möjlighet att hitta praktikplats, 29.82 %
 7. Studentlivet (utbudet av aktiviteter på nationer, studentkårer och föreningar), 29.43 %
 8. Möjlighet till master och forskarutbildning, 24.07 %

Insamling av externa datakällor

För att kunna göra en objektiv ranking av studentstäderna har vi använt oss av olika externa källor för att samla in data om de olika parametrarna.

All data är insamlad för den kommun som respektive stad tillhör, med undantag för storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm där vi har samlat statistik för hela storstadsregionen med tillhörande kommuner. Här har vi utgått från SCB:s indelning av storstadsområden.

I vissa paramerat (karriärmöjligheter, extrajobb, praktikplats) har vi även tagit hänsyn till arbesmarknadsregioner eftersom det är möjligt att exempelvis söka jobb i närliggande städer efter studierna. Här har vi utgått från Tillväxtverkets FA-regioner. En FA-region är en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Läs mer om Tillväxtverkets FA-regioner hur de delas in här.

I flera av parametrarna har vi satt datan i relation till antalet invånare i kommunen. Vi har då använt oss av SCB:s data om invårnarantal från kvartal 1-3 2023.

Bra kommunikationer

För att bestämma vilka städer som erbjuder bäst kommunikationer, både inom staden och till och från staden, har vi både tittat på antal anslutande tågriktningar, studentrabatt på månadskort och enkelbiljetter, nöjdheten hos de som använder kollektivtrafiken regelbundet inom städerna samt hur cykelvänlig staden är.

För att sammanställa data över anslutande tågriktningar har vi använt SJ:s linjekarta. När det gäller kollektivtrafiken inom städerna har vi använt oss av Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafiksbarometern (årsrapport 2022, rapporten för 2023 utkom efter att vi gjort rankingen) och tittat på nöjdhet hos allmänheten i respektive stad.

För att samla data kring studentrabatter på månadskort och enkelresor har vi använt oss av resebolagens hemsidor. Vi har vi även tittat på hur cykelvänlig studentstaden är med hjälp av Cykelfrämjandets rapport Cykelvelometern (2022), en undersökning där cyklisterna i Sveriges kommuner själv får tycka till om exempelvis cykelvägar, trygghet i cykeltrafiken, skyltning och beslysning. Vi har sedan sammanvägt dessa fyra olika parametrar för att ta reda på vilken stad som erbjuder bäst kommunikationer.

Källa: Cykelvelometern 2022SJ:s linjekarta 2024Kollektivtrafikbarometern 2022

Möjlighet till extrajobb

Vad gäller antal extrajobb finns det ingen samlad historisk data för hela 2023, men för att få en uppfattning om antal lediga extrajobb i de olika städerna samlade vi in data från aktiva annonser för deltidsjobb på Platsbanken (Arbetsförmedlingen) den 21 december 2023. Antal extrajobb är sedan satt i relation till antalet invånare i staden för att få en korrekt uppfattning av konkurrensen.

Källa: Platsbanken, Arbetsförmedlingen

Studentboende

För att avgöra vilka studentstäder som har kortast bostadskö har vi tittat på SFS:s (Sveriges Förenade Studentkårer) Bostadsrapport från 2023 där de undersöker hur trygg boendesituationen är i respektive studentstad. SFS använder tre olika nivåer för att bedöma hur snabbt studenter kan få ett tryggt boende och vi har utgått från dessa när vi har rankat studentstäderna i parametern kort bostadskö.

Trygghetsnivåer för boende

Trygghetsnivåerna (låg, medel, hög) för boende motsvarar kriterier för tryggt boende enligt SFS. Ett tryggt boende betyder permanent förstahandskontrakt under hela studieperioden, rimlig hyra (35 procent av studentens inkomst), tillträde till boendet vid terminsstart, boendet ska ligga inom 30 minuters avstånd från skolan och vara i form av korridorsrum, studentlägenhet, ordinarie eller del av hyresrätt.

Vi har översatt de tre nivåerna för att lättare skilja dem åt:

 • Grön = Hög trygghet – detta innebär att studentstaden kan erbjuda tryggt boende inom en månad.
 • Gul = Medel trygghet – detta betyder att studenter kan få tillträde till boende som gäller under hela studieperioden någon gång under höstterminen. Kriterier för rimlig hyra och avstånd till skolan behöver inte uppfyllas.
 • Röd = Låg trygghet – detta innebär att studenter inte erbjuds boende under höstterminen.

Källa: SFS Bostadsrapport 2023

Karriärmöjligheter i staden

För att avgöra vilken studentstad som har bäst karriärmöjligheter har vi samlat in data om genomsnittlig månadslön i de kommuner som staden tillhör (SCB, 2023) och antal lediga jobb som i sitt fanns att söka i kommunerna under hela 2023 (Arbetsförmedlingen). Antal lediga jobb är även satt i relation till antalet invånare i kommunen för att få en korrekt uppfattning om konkurrensen. Den samlade datan har vi sedan använt för att få en överblick över vilka studentstäder som erbjuder bäst karriärmöjligheter. 

Källa: Kommunsiffror (SCB), Arbetsförmedlingens månadsstatistik

Möjlighet till praktikplats

Vad gäller möjlighet till praktikplats finns det tyvärr inte en enda källa som visar antalet praktikplatser per stad. Praktikplatser annonseras ofta på flera ställen, till exempel på företagens hemsidor, universitetens eller högskolornas hemsidor och ibland inte alls. För att få en uppfattning om vad studentstäderna kan erbjuda samlade vi in data från aktiva annonser för praktik på sajten Indeed.com den 20 december 2023 från med filter pp endast exakt ort och anställningsform praktik. Antal annonserade praktikplatser är sedan satt i relation till antalet invånare i staden för att få en korrekt uppfattning av konkurrensen.

Källa: Indeed.com

Stadslivet

I den här parametern tittar vi på utbudet av restauranger, barer, pubar, klubbar – något vi valt att sammanfatta som stadslivet. Vi har jämfört utbudet av antal restauranger, barer, pubar, klubbar i respektive stad och satt det i relation till antalet invånare.

Källa: Företagsregistret (SCB).

Studentlivet

För att bestämma vilka studentstäder som har det bästa studentlivet har vi samlat in data om antal aktivitetsområden som erbjuds i varje studentstad. Aktiviteterna kan anordnas av nationer, studentkårer eller föreningar. Vi har valt att utgå från en lista på totalt 11 aktivitetsområden som förekommer mest frekvent i de olika städerna: 

 • Frukost
 • Brunch
 • Lunch
 • Fika
 • Sport
 • Restaurang
 • Pub
 • Kultur
 • Gasque
 • Klubb
 • Övrigt


Källa: Nationers, studentkårers och universitets och högskolors hemsidor

Möjlighet till master- och forskarutbildning

För att avgöra vilka studentstäder som erbjuder bäst möjlighet att plugga vidare i form av master- och forskarutbildning har vi samlat in data om antal program på avancerad nivå i respektive stad. Vi har också tittat på bredden av utbildningsområden. Vi har utgått från antagning.se:s indelning av 18 olika utbildningsområden: 

 • Data
 • Djursjukvård
 • Ekonomi
 • Humaniora
 • Hälsa och sjukvård
 • Journalistik, information och kommunikation
 • Juridik
 • Konst, design och media
 • Lantbruk, trädgård, skog och fiske
 • Matematik
 • Material, konstruktion och tillverkning
 • Naturvetenskap
 • Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
 • Religionsvetenskap och teologi
 • Samhälls- och beteendevetenskap
 • Socialt arbete och social omsorg
 • Språk
 • Teknik och teknisk industri


Källa: Universitets och högskolors hemsidor


Metod för beräkning av rankningen

 1. Först har vi sammanställt data för varje enskild parameter.
 2. Efter det har vi räknat ut ett genomsnitt för att ta fram ett rikssnitt i varje parameter.
 3. Respektive stads data sätts sedan i relation till rikssnittet. Om en stad ligger precis på rikssnittet får den 100 %. Det är alltså positivt att ligga nära, på eller över rikssnittet, medan det är negativt att ligga långt under rikssnittet.
 4. Procenten har sedan räknats om till poäng mellan 0–100 där relationen till rikssnittet avgör hur mycket poäng en stad får.

Samma metod har använts för att beräkna varje stads poäng i alla parametrar. Städernas slutgiltiga rankning är baserad på respektive stads samlade poäng för alla parametrar, där varje parameter är vägt efter resultatet i den användarundersökning som vi utförde bland blivande studenter. 

Exempel: 47.17 % av respondenterna svarade att parametern kommunikationer var viktigast i val av studentstad, alltså väger kommunikationer 47.17 % i den slutgiltiga beräkningen. Det gäller alltså att få höga poäng i så många parametrar som möjligt för att kunna tävla om en plats bland Sveriges topp 10 studentstäder!

Översikt av alla städer och parametrar

Om du är nyfiken och vill se hur alla städer presterade i respektive parameter kan du ladda ner det här dokumentet.


Har du några frågor om rakningen? Mejla oss på info@studentum.se!


 Tillbaka till topp 10 studentstäder

Beatrice Brettmar

Beatrice Brettmar

Senior Website Manager (Visa mer)
Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker. (Mindre)

Om

Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker.

Annonser