Erasmus

Erasmus är en del i ett program för livslångt lärande som riktar sig mot högre utbildning. Genom Erasmus finns stora möjligheter för dig som studerar på högskola och universitet att göra utbyte eller praktik i Europa utan att du behöver betala någon terminsavgift.

[Facebook:like]

Vad är Erasmus?

Erasmus är en del i ett program för livslångt lärande som riktar sig mot högre utbildning. Genom Erasmus finns stora möjligheter för dig som studerar på högskola och universitet att göra utbyte eller praktik i Europa utan att du behöver betala någon terminsavgift. Erasmus finns till för dig som studerar, för lärare samt administratörer vid svenska universitet och högskolor.

Som student inom grund- eller forskarutbildning kan du läsa mellan 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte eller göra praktik i något av de 30 olika länder som deltar i Erasmusprogrammet. Dina studier bedrivs självklar på samma villkor som de inhemska studenterna.

Erasmus verkar för en ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare, för en ökad öppenhet samt för att akademiska studier och kvalifikationer skall tillgodoräknas inom EU. Erasmus delas även in i olika delar som Erasmus intensivprogram, Erasmus multilaterala projekt, Erasmus tematiska närverk samt kompletterande insatser.

Vem får delta i Erasmus utbytesprogram?

För att delta i Erasmusprogrammet finns vissa regler. Du måste bland annat vara medborgare i något av de 30 länder som ingår i Erasmus. Du måste vara fast bosatt med uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller av andra skäl än studier. Du måste vara inskriven som student vid ett lärosäte och för att få åka måste du ha bedrivit och fullföljt minst ett års högskolestudier (gäller inte praktik).

Ansöka till Erasmus

Om du vill ansöka till Erasmusprogrammet ska du alltid vända dig till din högskola eller ditt universitet för information om lediga platser, vilka rutiner som finns för ansökan och hur rapportering sker efter avslutade studier eller praktik. Enklast är att ta kontakt med dina studie- och yrkesvägledare, Erasmussamordnaren, Internationella sekretariatet eller motsvarande vid din högskola eller ditt universitet.

Stipendium för Erasmus

Som student eller praktikant via Erasmus får du ett stipendium från det egna lärosätet och är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Storleken på dessa stipendier varierar men är i genomsnitt cirka 300 euro/månad för utbytesstudenter och 600 euro/månad för praktikanter. Som funktionshindrad kan du ansöka om extra stöd och du kan även få bidrag för eventuella språkförberedelser inför dina utlandsstudier. Det finns regler för att ett lärosäte ska få delta i Erasmus och måste därför inneha Erasmus University Charter från kommissionen.

Erasmus ECTS

Detta är ett system inom Erasmus för överföring av studiemeriter och tillgodoräknande av akademiska meriter inom ramen för högskoleavtalet. Erasmus ECTS bygger på en poängprincip där ett års heltidsstudier motsvarar 60 poäng (ECTS-credits). Systemet har utvecklats inom Erasmus för att förbättra samt underlätta att utlandsstudier godkänns och används numer i de flesta EU-länder inom EU som ett komplement till nationella poäng- och betygsskalor. Vill du få dina utlandsstudier godkända och tillgodoräkna de poäng du fått, vänd dig då till din institutionskoordinator vid ditt hemuniversitet.

Erasmus EILC

Erasmus Intensive Language Courses (EILC) är intensivkurser i mindre utbredda språk som genomförs i direkt anknytning till ett Erasmusutbyte. Som student ansöker du om EILC vid din egen högskola eller universitet till det internationella kansliet eller Erasmusanordnaren. Oftast erbjuds kurserna under sommaren men i vissa länder förekommer EILC även i januari till februari.

Som svensk kursdeltagare kan du få ett extra stipendium utöver det vanliga Erasmusstipendiet på 150 euro/kursvecka. Detta gäller för heltidsstudier och det är lärosätet som betalar ut stipendiet. Stipendiet betalas dock inte ut om den kurs du läser pågår samtidigt med vanliga terminskurser i mottagarlandet.


Annonser