Visa studentum.se som: Mobil

Politices masterprogram

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Målet med både den tvååriga masterexamen, och den ettåriga magisterexamen, är att ge dig en systematisk förståelse för statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Du tillägnar dig kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid statsvetenskapens forskningsfront.Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika inriktningar inom ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, utvecklingsstudier och internationell politik. Programmet förbereder för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt.Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och prestationer.Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.Studierna förutsätter att studenter som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå. Genom praktik (frivillig) kan du använda förvärvade teoretiska kunskaper i verkliga arbetsuppgifter.Programmet leder till en politices masterexamen. Programmet kan avslutas efter ett år och leder då till en politices magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet. Med motsvarande kunskaper avses studier inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet med omfattande och tydliga inslag av statsvetenskaplig diskurs. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00