Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i folkhälsa

Uppsala Universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
Klassrum
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala
Antagningshistorik

Om utbildningen

Masterprogrammet i folkhälsa ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa och passar dig som ska arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, region, myndigheter och enskilda verksamheter. Programmet vänder sig även till dig som avser att fortsätta dina studier på forskarutbildningsnivå. Under första termin läser du tre kurser inom programmet, varav den första kursen är Folkhälsovetenskap i tiden. Kursen ger en överblick över faktorer som påverkar hälsan i befolkningen och olika aktörers betydelser för folkhälsan. Kursen Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa fokuserar på livsstil och individuella hälsobeteenden. Den tredje kursen, Kost, nutrition och folkhälsa inriktar sig på de aspekter av nutrition som påverkar folkhälsan. Termin två erbjuds också tre kurser. Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet behandlar både kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder. Kursen Epidemiologi behandlar epidemiologiska studiedesigner och tolkning av epidemiologiska studier. Den sista kursen på terminen är Etik och folkhälsa. Under kursen analyseras och diskuteras ett etiskt perspektiv för folkhälsoarbete.Även under termin tre ingår tre kurser i programmet. Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation lyfter frågor om sjukvårdssystemets struktur, organisation, juridik och politiska styrning i fokus.Programmet avslutas med Examensarbete i folkhälsovetenskap på 30 hp under termin fyra. Examensarbetet kan ofta genomföras inom institutionens pågående forskningsprojekt eller i samarbete med andra organisationer eller verksamheter.Programmet leder till en medicine masterexamen med folkhälsovetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...


Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Uppsala Universitet

Box 256
751 05 Uppsala

Tel: 018-471 00 00
Fax 018-471 20 00