Visa studentum.se som: Mobil

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm
Antagningshistorik

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Masterprogrammet utgår därför ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen behandlar även vatten som resurs och dess förvaltning, samt samarbeten och konflikter vid vattenutnyttjande i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem. Kunskapen är viktig för yrken med anknytning till internationell vatten- och konflikthantering, miljöledning inom myndigheter och företag, miljöpolitik, bygg- och miljöteknik, samt konsekvensbedömningar inom förvaltning, näringsliv och jordbruk.Innehåll och omfattning:• Hydrologiska och hydrogeologiska processer, huvudkomponenter av vattnets kretslopp (nederbörd, avdunstning och avrinning) och spridning av lösta ämnen och föroreningar i olika vattensystem.• Vattenresurser och vattenkvalitet, föroreningsspridning genom yt-, grund-, och kustvattensystem, liksom vattenresursers sårbarhet och resiliens.• Regionala analyser relaterade till globala vattenresursers sårbarhet och resiliens.• Modeller och informationssystem som viktiga verktyg för att hantera hydrologiska och hydrogeologiska problem, och som en grund för en god förvaltning av vattenresurser.• Matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och föroreningstransport.• Behandling av hydrologiska data, inklusive metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.• Integrerade naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier av naturliga och antropogena flöden av vatten, näringsämnen, föroreningar och andra biogeokemiska ämnen som är viktiga för miljöriskbedömningar, utveckling av ekosystem, och förvaltning av miljöresurser.• Principer och metoder för att beräkna och hantera osäkerhet, sannolikhet och risk, och principer för miljöeknomi och ekologisk ekonomi.Vi rekommenderar följande kursordning:Första året: Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp, Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp, Valfri kurs, 15 hp, Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp Andra läsåret: Valfri kurs 0/15/30 hp, Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp.Ansökningshandlingar:Utöver de handlingar som står angivna på antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program: Personligt brev (maximalt en sida) och CV. Mer information finner du på utbildningens hemsida.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasiets Matematik D, samt statistik motsvarande minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Tel: 08-16 20 00
Fax 08-15 95 22


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 15 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: