Visa studentum.se som: Mobil

Fritidsledarutbildningen - Yrkesutbildning

Ljungskile Folkhögskola
Sammanfattning
Utbildningstyp: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsort: Ljungskile
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Språk: Svenska
Startdatum: 2018-08-20 - Ljungskile
Sista ansökan: Löpande antagning
marker Har restplatser/lediga studieplatser

Fritidsledarutbildningen - Yrkesutbildning

Fritidsledarutbildning

Tvåårig utbildning som leder till jobb

Fritiden är en viktig del av människors liv. Den ger möjligheter till personlig utveckling och rekreation.
Barn, ungdomar och vuxna har stor glädje av bra fritidsaktiviteter. Här spelar fritidsledaren en viktig roll genom att skapa kontakt, stimulera, handleda och administrera olika fritidsverksamheter.

Fritidsledaren kan verka på många olika mötesplatser: fritidsgårdar, skolor, fritidshem, institutioner, församlingar, föreningar, organisationer, kanslier eller företag – arbetsfältet för en utbildad fritidsledare är stort. Verksamheten som fritidsledaren driver kan ske i olika regi: kommun, landsting, kooperativ, förening eller privat.

All fritidsledarutbildning ligger på folkhögskolor och är en eftergymnasial yrkesutbildning. I Sverige finns idag 24 folkhögskolor som utbildar fritidsledare. Utöver den gemensamma kursplanen har varje skola sin egna lokala inriktning där vi på Ljungskiles Folkhögskola valt att fokusera på ledarskap, socialpedagogik, natur, friluftsliv och hälsa, globala miljö- och migrationsfrågor samt livsåskådning.

På en del universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom inom vissa utbildningsprogram.

Så ansöker du

Surfa in på ljungskile.org och klicka på Fritidsledarutbildningen. Under fliken Ansökan och antagning hittar du ansökningslänken.

Utöver ansökan och betygs- och merithandlingar sänds personbevis med. Det är viktigt att du i din ansökan tar med allt arbete som du haft inom fritidssektorn och övrigt arbete, liksom alla föreningsuppdrag.

Krav

Alla folkhögskolors fritidsledarutbildningar har gemensamma antagningsbestämmelser. För att antas till utbildningen krävs

 • att du har behörighet till yrkeshögskola plus Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Det innebär att det går bra att söka med antingen högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen med tillägg av svenska 2, eller motsvarande från folkhögskola eller äldre skolformer.
 • att du genom väl vitsordad och relevant erfarenhet från fritidssektorn/yrkesområdet har visat dig lämplig för utbildningen och yrket.

Kursupplägg

Utbildningen är tvåårig och varje läsår omfattar 40 veckor. Läsåret 2018/19 börjar 20 augusti 2018 och slutar 29 maj 2019. Läsåret har 32 veckors teori och 8 veckors praktik (varav två är auskultation). Undervisningen sker i projektform inom olika ämnesområden. Varje projektperiod omfattar mellan en och sex veckor. En nära koppling sker hela tiden mellan teori och praktik inom alla studieområden.

De studerande deltar aktivt i planeringen av utbildningen genom deltagande i projektgrupper. Som grund i planeringen finns den lokala utbildningsplanen. Detta kräver ett aktivt arbete i både planering och genomförande från de studerandes sida.

Måndag börjar arbetsdagen kl 09.00 och slutar 16.30. Tisdag kl 08.30–16.30. Onsdag och torsdag kl 08.30–15.00. Fredag kl 08.30–12.30. Lördagar, söndagar och kvällar är i regel lektionsfria, men vissa projekt eller studieresor kan ta kvällar och helger i anspråk. Studier utanför schemalagd tid är dock nödvändig då grupparbeten och enskilda uppgifter ingår i utbildningen. Varje termin genomförs också minst en utflykt/resa med övernattningar som omfattar mellan två till sju nätter.

Antal studerande i varje årskurs är cirka 18. Studerna sker på heltid och kräver hög närvaro och fullt fokus. Vi rekommenderar att eventuellt arbete eller engagemang i föreningsliv o. dyl. under utbildningstiden får stå till sidan. Eventuell frånvaro måste läsas in.

Studerande som med godkänt resultat genomgått fritidsledarutbildningens båda årskurser erhåller utbildningsbevis i form av ett intyg.

Preliminär kursplan Årskurs 1

Termin 1

 • Introduktionsveckor (varav tre dagars friluftsliv/vandringstur)
 • Fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskap och grupper (inklusive övernattningstur)
 • Skapande verksamhet tillsammans med Allmänna linjen på skolan
 • Människans växande
 • Entreprenörskap och folkrörelser
 • Människor med särskilda behov
 • Kultur och socialisation
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Termin 2

 • Kriminologi
 • Livsåskådning
 • Pedagogik
 • Ledarskapskurs – lägermetodik (inlusive längdskidsresa)
 • Sportlov
 • Ledarskapskurs – vinterfjäll (inklusive skid-/fjällresa) alt. extra praktikvecka
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL
 • Yrkesrollen – socialpedagogik, ledarskap och grupp
 • Ledarskapskurs – friluftsliv (inklusive övernattningstur)
 • Utvärdering och avslutning
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Preliminärt kursplan årskurs 2

Termin 3

 • Ledarskapskurs – sommarfjäll (inklusive vandrings-/fjällresa) alt. skola/friluftsliv
 • Ledarskap och grupp
 • Forskningsmetodik/förändringsarbete
 • Utvecklingspskologi
 • Uppsatsskrivning
 • Skapande verksamhet tillsammans med allmänna linjen på skolan
 • VFL (verksamhetsförlagt lärande), 6 veckor
 • Uppföljning av VFL
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Termin 4

 • Uppsatsarbete
 • Livsåskådning
 • Sportlov
 • Den digitala fritidsledaren
 • Ledarskap och grupp
 • Globala frågor/Det mångkulturella Sverige (inklusive utlandsresa)
 • Ledarskapsuppdrag
 • Utvärdering och avslutning
 • Friluftsliv, natur och hälsa

Profilämnen

Socialpedagogik

Relationer är centrala i fritidsledarens yrkesroll. De är också socialpedagogikens kärna. Fritidsledarens arbete omfattar möten med människor med olika förutsättningar i olika situationer och sammanhang. Här är ett salutogent (positivt och bejakande) förhållningssätt av största vikt. Detta kräver kunskap om både våra fysiska, psykiska och sociala förutsättningar och ställer höga krav på dig om ledare. Vi belyser också ungdomars riskbeteende liksom modeller för förebyggande insatser.

Friluftsliv, natur och hälsa

Skolans läge och resurser ger möjlighet att betona vikten av friluftsliv varför vi ofta ger oss ut i naturen och vårt ”uteklassrum”. Här spenderar vi allt ifrån några timmar till flera dagar. Redan några veckor in på höstterminen i åk 1 gör vi en första övernattningstur på Bredfjället i närområdet. Vidare under utbildningen genomförs flera friluftsveckor med olika inriktningar så som sommar- och vinterfjällkurser, vandring och kanotpaddling. Hälsa och livsstil återkommer varje vecka och omfattar bland annat hälsoaspekter som påverkar, idrottsmetodik, lek, nya sporter, musik och rörelse.

Ledarskap och livssyn

Oavsett vilken målgrupp du arbetar med är ett bra, salutogent ledarskap och en öppen livssyn av största vikt för den som arbetar som fritidsledare. Här diskuteras olika livsåskådningar och hur det påverkar både dig själv och din yrkesroll. Vi lyfter bland annat frågor som; Hur är jag som ledare? Vilka värderingar styr mig? Vilken människosyn och samhällssyn har jag? Vad är ett reflekterande förhållningssätt?

Globala frågor

Kunskap om mångkulturella frågor, miljön och engagemang i internationella sammanhang är viktigt för en fritidsledare. Vi berör bland annat frågor som handlar om konfliktområden, migration, miljön, etnicitet och mångfald och hur det är kopplat till samt påverkar en fritidsledares arbetsvardag. Det handlar om det lilla i det stora och vad du som fritidsledare kan göra i form av förändrings- och förbättringsarbeten i de grupper du arbetar med. Vi gör också en obligatorisk utlandsresa.

VFL (verksamhetsförlagt lärande)

VFL omfattar under studietiden totalt 12 veckor – sex veckor i vardera årskurs. Exempel på platser våra studerande gör detta på är fritidskontor, institutioner, skolor, föreningar, fritidsgårdar, fritidshem, organisationers distrikts- och rikskanslier samt fjällanläggningar. VFL kan även göras utomlands. Under en period i termin 1 och en under en period i termin 4 förekommer endagsauskultationer på en arbetsplats per termin

Examen & Intyg

Studerande som med godkänt resultat genomgått fritidsledarutbildningens båda årskurser erhåller utbildningsbevis i form av ett intyg.

Kostnader

Studierna vid Ljungskiles Folkhögskola och Fritidsledarutbildningen är kostnadsfria. De studerande betalar dock för kurslitteratur, studieresor samt de längre resor (transport, mat och logi) som ingår i kursen.

Ljungskile Folkhögskola

Ljungskile Folkhögskola

Ljungskile Folkhögskola ligger mitt emellan hav och fjäll, med fantastisk utsikt över Ljungskileviken. Folkhögskolan vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Ljungskile Folkhögskola är för dig som gillar gemenskap, natur och kultur. Folkhögskolans profil är kultur, livsåskådning och...


Läs mer om Ljungskile Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Fritidsledarutbildningen - Yrkesutbildning.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Hitta till utbildaren

Ljungskile Folkhögskola

Valdemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile

Recensioner

Mirza   |   2018-05-18
Varierande utbildning som ger mycket kunskap.
          (5)
Sara hållsten   |   2018-05-18
Jag älskade tiden på Ljungskiles folkhögskola. Fritidsledarutbildningen gav mig så mycket, fina vänner för livet och jag lärde känna mig själv mer. Både min självkänsla och mitt självförtroende växte med tiden på skolan.
          (5)
Hon den bittre   |   2018-05-13
Tyvärr så känner jag att utbildningen är undermålig. man fokuserade stort på närvaro mer än vad faktiskt dagarna skulle innehålla. vilket gjorde det problematiskt att utbildningen fokuserade mer på att komma i tid än att ha tlx konflikthantering. Vissa lärare la 100% fokus på stavning och inte innehåll. och hade man inte bra skriva kunskaper...
Jessica  |   2018-05-14  |   Comment:
Hej, först och främst vill vi tacka för att du tagit dig tid att skriva och ge konstruktiv kritik på vår utbildning! Jag heter Jessica och jobbar som kommunikatör på Ljungskile folkhögskola sedan en tid tillbaka. Dina tankar och idéer har nu nått lärarna som arbetar på utbildningen idag samt rektorerna på skolan. För självklart vill vi, prec...
Visa mer
          (1)