Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

YH-utbildning

Ventilationsingenjör

Lernia Yrkeshögskola, i Kalmar (+3 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Ventilationsingenjör

Nu har vi öppet för sen anmälan - först till kvarn gäller för start i augusti

Är du intresserad av att förbättra inomhusmiljö och söker ett yrke där du får lösa problem?

Gillar du teknik, intresserar dig för ventilation och luft och hur de samspelar? I så fall ska du söka till vår utbildning till ventilationsingenjör!

Om utbildningen

Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik.

Efter utbildningen kommer du kunna göra beräkningar av energieffektivitet med miljöhänsyn och förstå systemens samverkan gällande inomhusklimatets påverkan på människan. Du kommer även kunna beskriva olika lösningar för ventilation där det inte passar med standardiserade lösningar.

Läs till ventilationsingenjör på distans 

Utbildningen till ventilationsingenjör sker på distans via webbinarium som kombineras med teoretiska kurser och praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under två LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på ett företag.

För mer information om Ventilationsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser:

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurs eller motsvarande:

  • Matematik 2, 100p

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Bygglovsprocessen

I kursen får du specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i bygglovsprocessens alla delar. Målet är att du ska förstå de krav som myndigheter ställer och kunna tolka dess beslut. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om bygglovsprocessen, regelverk och lagkrav.

Du får kunskap om energieffektivitet och miljöhänsyn, LCC, samt EG/EU-föreskrifter, nationella krav, lagar och förordningar. Kursen ger dig färdigheter i hur man söker bygglov för ventilationsanläggningar enligt gällande lagstiftning. Du lär dig hur du kan ta del av ritningsunderlag, utföra dimensionering- och energiberäkningar enskilt och i projekt. Kursen behandlar också hur driftsplanering och prioritering av behov påverkas av lagstiftning och standards.

Byggnaders påverkan på yttre miljön

I kursen får du kunskaper om fastigheters miljöpåverkan. Målet är att du ska förstå hur byggnaders ventilationsanläggningar kan påverka utsläpp av växthusgaser och partiklar samt ljudnivåer i utomhusmiljön. Efter kursen har du fördjupade kunskaper om vilka miljöhänsyn som måste tas i samband med installation och trimning av ventilationsanläggningar. Vidare får du fördjupade kunskaper om vilka föreskrifter, lagar och förordningar som du ska förhålla sig till. Du får också fördjupade kunskaper i hur man ska driva ett miljöarbete med fokus på energioptimering och utsläpp för klimat och ventilationstekniska system.

CAD och ritningslära

I kursen får du grundläggande kunskaper i ritningslära och datorstödd ritning. Så att du sedan kan utforma tvådimensionella ritningar, redogöra för olika rittekniska format, skalor och symboler, läsa och beskriva innehållet i ritningar samt förstå olika handlingars status i byggprocessen. I kursen fördjupar vi oss också i datorstödd energioptimering av ventilations- och kylanläggning, energikalkylering, ekonomi och planering inom fastighetsområdet. Vi fördjupar också i EG/EUföreskrifter, nationella krav, lagar och förordningar. Du lär dig också mer om datorstött arbete med projektering vid byggnationer avseende ventilationsdragningar/- lösningar. Du tar även del av ritningsunderlag, utför dimensionering- och energiberäkningar enskilt och i projekt samt planerar installation av klimat- och ventilationssystem. Efter kursen kan du utföra komplexa felsökningar, reparationer och förebyggande underhåll samt ansvara för driftsplanering och prioritering av behov.

Energieffektiviseringsteknik

I kursen får du fördjupade kunskaper i teknik för energieffektivisering. Målet är att du efter kursen ska kunna göra analyser och beräkningar för effektivare energianvändning. Du får fördjupade kunskaper om hur ventilationsanläggningar på bästa sätt optimeras. Du kan då kalkylera energiförbrukningen ur både ett miljö- och ekonomiskt perspektiv samt se sambanden mellan dessa. Du blir specialist på hur man på bästa sätt samordnar ventilationsteknik system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet.

Energiåtervinning och optimering

I den här kursen får du specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i energiåtervinning och optimering genom bl a styr- och reglerteknik. Kursen innehåller fördjupande material och leder till kunskaper om föreskrifter, regelverk, Plan och bygglagen, Boverkets författningssamling, Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer, miljöbalk, kulturminnes- och arbetsmiljölag. Du får även kunskap om EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Du får också kännedom om Boverkets hjälpmedel och kopplingar till byggnadsår samt kunskaper om certifieringskrav inom området. Du lär dig att driva ett förändringsarbete inom energioptimering. Du får också kunskaper om nya tekniker inom styr och reglerteknik för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.

Entreprenörskap och affärsmannaskap

I kursen lär du dig om entreprenörskap och gott affärsmannaskap. Efter avslutad kurs ska du kunna hantera offertförfrågningar och göra lönsamhetskalkyler. Du ska kunna förstå de regelverk som styr företagandet och de värderingar som skapar goda affärsrelationer. Hantera kundkontakter, ha förståelse för säljprocessen och lära dig arbeta efter ekonomiska och miljömässiga aspekter samt utveckla ditt entreprenörskap.

Du lär dig företagandets villkor, hur man startar och driver företag, olika företagsformer. Du får grundläggande kunskaper i projekt- och företagsekonomi, kostnader, intäkter och planering.

Du fördjupar dig i affärsprocessen. Från offertarbete och val av anläggningar som kundmötet och dess olika delar av rådgivning, ekonomiska och miljömässiga aspekter till merförsäljning som serviceavtal kopplat till god affärsetik och moral.

Examensarbete

Under kursen tillämpar du dina kunskaper inom området för att formulera och lösa en problemställning. Du väljer själv ett examensarbete inom branschen som du utför enskilt på branschföretag. Efter avslutad kurs ska du ha fått fördjupad kunskap om vanligt förekommande problemställningar i branschen. Du får fördjupad kunskap om de former för rapportering och redovisning som används i branschen. Efter kursens slut har du lärt dig att självständigt angripa en problemställning, utreda och presentera resultat med fokus på analys samt rapportering av arbetet inom ventilationstekniska området.

Klimat- och ventilationsteknik

I den här kursen får du specialiserad kunskap om olika ventilations principer, såsom S-, F-, FT- och FTX-system. Du får fördjupad kunskap om ramarna för luftkvalitet, ventilationstekniska begrepp och benämningar. Du får kunskap om systemens olika komponenter, deras funktion och det underhåll och den tillsyn dessa komponenter kräver för att få en fungerande anläggning.

Du kommer också lära dig att följa upp vanligt förekommande luftbehandlingssystem med dess delsystem för värme, kyla, filtrering samt övervakning och drift. Dels genom att använda systemritningar som hjälpmedel, dels genom att framställa egna systemritningar över mindre processystem med korrekta symboler, beteckningar och processflöden. Kunskap och förståelse för samfunktion mellan olika system.

LIA 1

I LIA 1 arbetar du i projekt i företagsmiljö med fokus på drift och underhåll, underhållsplanering, felsökning, ritnings- och schemaläsning samt systematiskt säkerhetsarbete.

Under din LIA kommer du att lära dig om energieffektivitet och miljöhänsyn, LCC samt om inomhusklimatets påverkan på människan. Få förståelse för systems samverkan samt att sköta drift och underhåll av ventilations- och kylanläggningar. Du kommer också att kunna ta del av ritningsunderlag, utföra dimensionering- och energiberäkningar enskilt/i projekt. Vidare ska LIA ge dig fördjupade kunskaper i hur man planerar installation av klimat- och ventilationssystem, komplex felsökning, reparation och förebyggande underhåll. Kunskaper ges också i att kunna utföra driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning.

LIA 2

LIA 2 är längre än första LIA:n. I företagsmiljö arbetar du i projekt med analyser och injusteringar av flöden i luftbehandlingsanläggningar. Fokus läggs även på analyser av energiflöden i olika system, energibesparande åtgärder, användning av resurser och driftresultat. LIA 2 ger dig fördjupade kunskaper om energioptimering av ventilations- och kylanläggning. Du får kunskap om energikalkylering, ekonomi och planering inom fastighetsområdet.

Du får lärdom om energieffektivitet och miljöhänsyn, LCC samt inomhusklimatets påverkan på människan. Har förståelse för systems samverkan samt har fördjupat dig inom styr- och reglersystem kopplat till ventilation och kyla. Efter LIA 2 kan du sköta drift och underhåll av ventilations- och kylanläggningar. Du kommer under LIA 2 öva på att utföra komplexa felsökningar, reparationer och förebyggande underhåll. Du övar på att ansvara för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning. Vidare kan du analysera förändringar i omvärlden och nya tekniker för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.  Även ansvara för samordning av klimat och ventilationstekniska system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet. Du får helt enkelt en helhetssyn på ditt arbetsuppdrag.

Projektledning och ledarskap

I kursen lär du dig hur ett projekt styrs, planeras och genomförs. Kursen behandlar olika former av organisation och ledarskap. Den ger dig möjlighet att utveckla förmågan att leda verksamheten i samverkan med personal samt genomföra och dokumentera projekt och uppdrag. Du får fördjupade kunskaper om hur verksamheter kan utvecklas genom organisation- och projektledning. Samt kunskaper i hur resultat mäts och analyser på ett pedagogiskt sätt ska förankras och presenteras i organisationer och projektgrupper. Du övar på att bygga relationer och skapa förtroende i kontakt med kunder och leverantörer.

Regelverk, ansvar och säkerhet

I den här kursens sätts du väl in i det regelverk branschen arbetar i. Du får kunskap i vad det innebär konkret att du med trygghet sedan kan tillämpa det i det vardagliga arbetet. Du får fördjupade elkunskaper. Du lär dig mer om elsäkerhet och digitalteknik, energieffektivitet och miljöhänsyn, LCC samt EG/EU-föreskrifter, nationella krav, lagar och förordningar.  Du övas i att arbeta med projektering vid byggnationer avseende ventilationsdragningar/-lösningar. Du tar även del av ritningsunderlag, utför dimensionering- och energiberäkningar enskilt eller i projekt. Efter kursen kan du ta ansvar för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning samt kan verka som ansvarig inom området.

Teknisk engelska

Under kursen lär du dig teknisk engelska och att uttrycka dig yrkesrelevant i tal och skrift. Du får också kunskap i engelsk terminologi och tekniska dokument. Syftet med kursen är att du ska kunna förstå engelsk terminologi och uppbyggnaden av tekniska dokument på engelska. Du kan efter avslutad kurs skapa och presentera teknisk information, läsa och kommunicera yrkesrelevant engelsk information och teknisk dokumentation. Detta för att självständigt söka, skapa, utvärdera, kritiskt granska svensk och engelsk information. Du har även förmågan att fatta faktabaserade beslut i engelsk terminologi och tekniska dokument.

Tillämpad matematik

I kursen utvecklar du ditt matematiska kunnande för att detta ska kunna tillämpas praktiskt i kommande kursmoment. Kursen ger verktygen för en ökad förståelse av betydelse och användning av de storheter som används vid energiberäkning. Du får kunskap om energioptimering av ventilations- och kylanläggning samt energikalkylering, ekonomi och planering inom fastighetsområdet. Du lär dig om energioptimering, resurshållning och miljösamband. Kursen innehåller också ritningsunderlag, lär dig utföra dimensionering- och energiberäkningar enskilt eller i projekt samt planera installation av klimat- och ventilationssystem. Den lär dig också att identifiera, analysera och föreslå samt genomföra åtgärder för energibesparingar. Efter avslutad kurs har du en tvärvetenskaplig matematisk kompetens och kan tillämpa den såväl teoretiskt som praktiskt.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Du kan jobba som vvs-ingenjör, ventilationstekniker eller servicetekniker

Efter utbildningen kan du jobba som vvsingenjör, ventilationstekniker, servicetekniker inom ventilation. Du kan även jobba som styr- och reglertekniker, arbetsledare inom ventilation samt industrikonstruktör inom ventilation.

Du har lärt dig att ta ansvar över flera områden

Du har genom utbildningen lärt dig det som krävs för att i arbetslivet kunna ansvara för driftsplanering, behovsprioritering och viss arbetsledning. Du har lärt dig att ansvara för samordning av klimat och ventilationstekniska system med avseende på drift, ekonomi och energieffektivitet och nya tekniker för att driva ett förbättringsarbete inom energioptimering.

Du besitter en tvärvetenskaplig kompetens och kan tillämpa den såväl teoretiskt som praktiskt.

Vad tjänar man i lön som ventilationsingenjör?

Ventilationsingenjörer tjänar ofta bra i lön. Lite olika faktorer påverkar lönen. Bland annat var i landet du bor, vad du har för tidigare erfarenhet och din ålder. En ventilationsingenjör i Sverige kan idag tjäna ungefär 39 500 kronor enligt SCB.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ventilationsingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights