Visa studentum.se som: Mobil

Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Kalmar
2 år
Startdatum: augusti 2022 - Kalmar
marker Öppen för sen anmälan / har restplatser

Videoreportage

Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion

Är du nyfiken på hur industriella IoT-system kan användas som en del av livsmedelssäker och hållbar produktion?

Då är Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion något för dig!

Om utbildningen

Praktiskt taget all primärproduktion och förädling av livsmedel är idag digitaliserade i någon utsträckning och det finns elektronisk data precis överallt. Även industriell IoT får en allt större och viktigare roll inom livsmedel. 

Att kunna analysera och hantera elektronisk information för styrning och övervakning av automatiserade produktionssystem kommer att vara helt avgörande.

Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. År 2019 togs beslut om en ny handlingsplan för strategin som innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen. I nuläget råder det brist på kompetens i stora delar av sektorn.  

Vår yh-utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Du läser till systemutvecklare på plats i Kalmar

Utbildningen till systemutvecklare pågår i två år och genomförs på plats i våra utbildningslokaler i Kalmar. 

Utbildningens syfte och mål är att du ska lära dig att med modern teknik i kombination med goda kunskaper inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet knyta ihop den fysiska utrustningen med digitala system på olika nivåer.

Tre fokusområden - systemteknik, livsmedelssäkerhet och hållbar livsmedelsproduktion

Utbildningen är uppbyggd runt de tre fokusområdena Systemteknik, Livsmedelssäkerhet och Hållbar livsmedelsproduktion.   

De tekniska kurserna utgår från olika typer av fysiska applikationer och efterhand utvecklas dina kunskaper inom områdena industriell automation och industriell IoT. Eftersom du efter genomförd utbildning kommer att vara en länk mellan den fysiska utrustningen och de digitala systemen, är tillgång till fysisk utrustning och möjlighet att genomföra praktiska moment utöver LIA-kurserna mycket viktigt. 

Generellt bedrivs utbildningen på svenska. Det förekommer dock engelskspråkiga utvecklingsverktyg, programvaror och system i de tekniska kurserna. 

För mer information om Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Läs mer om ansökan via reell kompetens på vår hemsida!

Innehåll

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som ingår.

Systemteknik Etapp 1 (8 veckor)

I första etappen av systemteknik lär du dig att beskriva likheter och skillnader mellan begreppen industriell automation, industriell IT och industriell IoT.

Du lär dig vilka kommunikationsprotokoll PLC- och HMI-system bör hantera för att kunna implementeras i olika typer av industriella IoT-applikationer. Du lär dig också att programmera, konfigurera, implementera och felsöka i applikationer innehållande PLC-system, HMI-system, fältbussystem, digitala sensorer och digitala aktuatorer. 

Livsmedelssäkerhet Etapp 1 (2 veckor)

I första etappen av livsmedelssäkerhet får du din första introduktion i livsmedelssäkerhet för hantering, tillverkning och lagring av livsmedel i hela livsmedelskedjan från primärproduktion på gården till livsmedelsbutiken.  

Du lär dig tillämpliga delar av livsmedelslagstiftningen och regler inom hygienområdet, Kravstandard ISO 22000 och FSSC 22 000-certifiering. 

Slutligen lär du dig lite om beteendebaserad säkerhet (BBS), en metod för att förebygga och minska olyckor och skador på arbetsplatsen och för att få fler att arbeta på ett säkert sätt. Metoden går ut på att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet. 

Hållbar livsmedelsproduktion Etapp 1 (2 veckor)

I första etappen av hållbar livsmedelsproduktion får du kunskap om de utvecklande trenderna i global miljöförändring och svar som syftar till att bromsa eller eliminera dessa förändringar. Du lär dig beskriva hur ohållbara mönster för produktion, konsumtion och befolkningstillväxt har utmanat planetens motståndskraft och hur våra samhällen kan utvecklas på ett rättvist och säkert sätt inom planetens gränser. 

Du får kunskaper om hur den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut - en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

Systemteknik Etapp 2 (8 veckor)

I andra etappen av systemteknik lär du dig att programmera, konfigurera, implementera och felsöka i applikationer innehållande PLC-system med PID-funktioner, HMI-system, fältbussystem, analoga givare och aktuatorer. 

Du lär dig beskriva olika principer för mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.

Du lär skapa applikationer med hjälp av webbservrar i PLC-system. Slutligen lär du dig att skapa kommunikation mellan PLC-system och SQL-databaser och att konfigurera trådbundna och trådlösa kommunikationsnätverk. 

Livsmedelssäkerhet Etapp 2 (2 veckor)

I andra etappen av livsmedelssäkerhet lär du dig grundläggande mikrobiologi samt hur livsmedlet säkras vid hantering, tillverkning och lagring av livsmedel i hela livsmedelskedjan från primärproduktion på gården till livsmedelsbutiken.

Inriktning i den här kursen är mot maskiner med kringutrustning som till exempel värmeväxlare, pumpar, ventiler, mjölkrobot, utfodringssystem, förpacknings- och emballeringsmaskiner, bagerimaskiner, blandare, slakterimaskiner, transportörer, mejeriutrustning med mera.  

Hållbar livsmedelsproduktion Etapp 2 (2 veckor)

I andra etappen av hållbar livsmedelsproduktion får du kunskap om de globala målen för hållbar utveckling. Du lär dig att beskriva dess struktur och vilken betydelse de har för den dagliga verksamheten. 

Du lär dig historien om målen, vad de står för och hur de korrelerar med livsmedelskedjan. Du lär dig också argumenten för att integrera de globala målen i verksamheten och exempel på åtgärder en verksamhet kan vidta. 

Systemteknik Etapp 3

I den tredje etappen för systemteknik lär du dig beskriva de huvudsakliga funktionerna för SCADA- och MES-system, beskriva skillnaderna mellan IoT-protokollen CoAP, MQTT, AMQP och DDS samt att programmera, konfigurera, implementera och felsöka i applikationer innehållande PLC-, HMI-, SCDA- och MES-system.

Du lär dig också att skapa datautbyte mellan Edge/PLC och HMI/SCADA med hjälp av OPC UA och MQTT samt att beskriva vad tillståndsbaserat underhåll är och ge exempel på hur det kan implementeras i olika typer av produktionssystem. 

Livsmedelssäkerhet Etapp 3 (8 veckor)

I den tredje etappen för livsmedelssäkerhet lär du hur livsmedelsföretagen metodiskt säkerställer att rutiner för alla grundförutsättningar och HACCP finns på plats för de mest kritiska punkterna för livsmedelssäkerhet. 

Du lär dig IP (Integrerad produktion) Livsmedel som är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag – allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution. 

Slutligen lär du dig valda delar av livsmedelslagstiftningen och regler inom hygienområdet, ISO 22000 och FSSC 22 000-certifiering samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående hantering av livsmedel. 

Hållbar livsmedelsproduktion Etapp 3 (2 veckor)

I den tredje etappen av hållbar livsmedelsproduktion får du kunskap om varför hållbarhet är bra och vikten av bra ledarskap för att uppnå förändring. Du tränas i att argumentera för hållbarhet och värdet av starkt ledarskap för en hållbar livsmedelsproduktion. 

Du lär dig om nya affärsmodeller som cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Du får kunskap om vad en näringskedja är, hur man skapar ökat engagemang och delat värde samt om internationella ramverk, principer och riktlinjer för ansvarsfullt och etiskt uppförande. 

Systemteknik Etapp 4 (8 veckor)

I den fjärde och sista etappen av systemteknik lär du dig att använda leverantörsspecifika molntjänster för industriella IoT-applikationer. Du lär dig också att skapa molnbaserade webb- och databasapplikationer med kommunikation mot Edge/PLC samt att redogöra för begreppen Maskininlärning och Artificiell intelligens.

Livsmedelssäkerhet Etapp 4 (2 veckor)

I sista etappen av livsmedelssäkerhet lär du dig hur du kan ta del av och använda de arbetssätt som livsmedelsföretag använder från primärproduktion på gården till livsmedelsbutiken för att metodiskt minimera risken för kontaminering och tillväxt av mikroorganismer för att uppnå en säker livsmedelsproduktion.

I kursen ingår att lära sig hur de kritiska styrpunkterna säkerställs, hur övervakning sker av dem, samt hur dokumentation ska genomföras för att eliminera risker. 

Hållbar livsmedelsproduktion Etapp 4 (2 veckor)

I sista delen av hållbar livsmedelsproduktion lär du dig hur man kartlägger sin värdekedja för att identifiera påverkan. Du lär dig också att utföra en intressentanalys och göra bedömningar av väsentlighet som kan användas för att informera och styra en hållbar livsmedelsproduktion. 

Du kommer att få skriva ett case för att integrera de globala målen för hållbar utveckling i verksamheten samt att du lär dig hur man tillämpar ny kunskap direkt på verksamhet genom att använda verktyg, mallar och metoder. 

Projektkunskap (8 veckor)

I den här kursen får du teoretiska och praktiska kunskaper för att på ett aktivt sätt kunna delta i olika typer av projekt.

Kursen genomförs i fyra kortare delavsnitt kopplade till utbildningens tidigare nämnda olika etapper samt ett längre avsnitt där du i grupp med andra i klassen genomför ett praktiskt industriellt IoT-projekt.

Du lär dig vad definition av projekt är, hur man arbetar med projekt som arbetsform, projektets olika faser, projektorganisation samt projektredovisning - praktiskt projektarbete i grupp.

Examensarbete (4 veckor)

I examensarbetet får du möjlighet att driva och genomföra ett projekt, sammanställa uppgifter från projektet och redovisa detta i ett skriftligt arbete.

Examensarbetet är utformat så att det ger dig möjlighet att visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du erhållit under utbildningen.  

LIA (Lärande i Arbete / praktik - 20 veckor)

Under din LIA är det dags att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du lär dig genom att vara på plats i verksamheten att identifiera el- och styrteknisk utrustning med utgångspunkt från olika typer av dokumentationsunderlag samt att du lär dig beskriva hur det aktuella LIA-företaget arbetar med systematiskt elsäkerhetsarbete.  

Du får också, i samarbete med din handledare, utföra installation av el- eller styrutrustning och genomföra förebyggande och avhjälpande underhållsarbete.  

Under LIA:n lär du dig att hur givare och sensorer i praktiken kan användas för mätning i olika typer av applikationer och system. Du lär dig också hur olika typer av mätvärden hanteras och vad de används till och hur olika typer av analoga givare kommunicerar med övrig utrustning. 

Du lär dig bedöma positiva och negativa effekter som ett system och en verksamhet har på hållbarhet och hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion samt att du får möjlighet att ta del av och använda de arbetssätt som företagen använder för att metodiskt minimera risken för kontaminering och tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Du blir den som ger förslag på industriell automation och IoT-system

Efter yh-utbildningen kan du ge förslag på industriell automation, till exempel i egenskap av automationstekniker. Bland annat kommer du kunna föreslå hur olika automations- och industriella IoT-system kan användas avseende på en resurseffektiv, livsmedelssäker och hållbar produktion. Du kan delta i och slutföra olika typer av industriella IoT-projekt och dessutom tillämpa specialiserad kunskap för att implementera industriella IoT-applikationer. Du kan efter utbildningen också bedöma positiva och negativa effekter som ett system eller en verksamhet har på hållbarhet och hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion. 

Få jobb som automationstekniker, systemtekniker eller underhållstekniker efter utbildningen

Det finns flera olika tänkbara yrkesroller du kan få efter vår yh-utbildning, till exempel automationstekniker, systemtekniker eller produktionsledare. Här är hela listan:

  • Systemutvecklare inriktning automation smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion 
  • Automationstekniker för smart industri
  • Konsult inom automation och systemteknik 
  • Produktionsledare 
  • Systemutvecklare inriktning automation 
  • Underhållstekniker smart livsmedelsproduktion 

Vad tjänar en systemtekniker eller automationstekniker i lön?

Vad man kommer ha för lön efter utbildningen beror på lite olika faktorer. Till exempel på var i landet du bor, vad du ska arbeta med, hur gammal du är samt vad du har för tidigare erfarenhet. Medellönen för till exempel en automationstekniker i Sverige är 34 800 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: