Visa studentum.se som: Mobil

Internationell vindkraftstekniker, Borlänge

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Borlänge
2 år
Klassrum
Startdatum: 2021-08-23 - Borlänge

Internationell vindkraftstekniker, Borlänge

Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker eller inom annan energiproduktion.

Om utbildningen

Föreläsningar, laborationer och praktik - i Piteå/Söderhamn eller Sundsvall/Borlänge

Utbildningen till vindkraftstekniker kan du läsa antingen i Piteå (med fjärrort Söderhamn) eller i Sundsvall (med fjärrort Borlänge). Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningens fyra terminer kommer du dessutom vara ute på två LIA-perioder (praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

 

FJÄRRORT: Studera i Piteå eller Sundsvall eller på länk från Söderhamn eller Borlänge

Utbildningen är en platsbunden utbildning som utgår från huvudorterna Sundsvall eller Piteå. I år har vi breddat vårt upptagningsområde av sökande på grund av stor kompetensbrist i regionerna kring Borlänge och Söderhamn!

Du kan alltså välja om du vill läsa utbildningen i en klass i Söderhamn eller Borlänge också, dock med obligatoriska veckor som förekommer i samband med varje kurs. Du som går i Söderhamn kommer att åka till Piteå en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Du som går i Borlänge kommer att åka till Sundsvall en gång i månaden och stanna en vecka åt gången för att göra praktiska övningar tillsammans med resten av klassen. Alla kostnader kopplade till obligatoriska träffar på huvudorten (dvs Piteå/Sundsvall) står du som studerande för själv.

Utbildningen genomförs på plats i utbildningslokaler i alla fyra orter med gemensam uppkoppling till utbildaren. Under LIA-perioderna är ni studerande ute på företag och genomför praktiska arbetsuppgifter. LIA-platser finns i Borlänge, Sundsvall, Söderhamn och Piteå med omnejd.

GWO-kurs

Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranchen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Du som student får själv betala en summa på upp till ca 3 000 kr själv för boende, resor och mat. 

Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som student själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Du behöver en godkänd hälsokontroll

Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du inte arbeta som vindkraftstekniker, men med den här utbildningen kan du även jobba som service- eller underhållstekniker inom annan energiproduktion.

Lernia bekostar hälsokontrollen vid första tillfället. Du som student bekostar hälsokontroll i årskurs 2 själv.

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker

Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen till vindkraftstekniker genomförs i samverkan med Enercon Energy, WPS Sweden, Vestas och Ropeaccess.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Introduktion till energiproduktion

Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser för de olika energiproduktionsanläggningningar som används som energikällor i bland annat vindkraftsbranschen. Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser om uppbyggnad, funktion samt för-och nackdelar av och med de olika energikällorna. 

Utbildning sker i klassrum där utbildaren antingen är på plats eller via länk. Du ska vara redo att kunna värdera, föreslå lösningar på problem om de olika energikällorna. 

 

Maskinteknik och komponentlära

Kursens syfte är att studera de maskiner som ingår i vindkraftverk, deras

ingående maskinelement samt de maskinsystem i vilka dessa ingår.

Drift, underhåll och vibrationsteknik

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om hur underhåll på olika vindkraftsanläggningar organiseras och utförs. Kursen ger även specialiserade kunskaper om vibrationers uppkomst och egenskaper och dess påverkan på driftsäkerhet och underhållsbehov.

Att förstå hur man utvecklar underhållet i samarbete mellan underhåll och produktionspersonal, TPU och de vanligast förekommande verktygen inom Lean-konceptet ( t ex 5S).

Kursen ska också ge grundläggande kunskap om tribologi.

Arbetsmiljö inklusive GWO

Kursens baseras på "GWO- säkerhetsutbildning inom vindkraften". Det är en utbildning framtagen av Global Wind Organization (GWO). GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare av vindturbiner. Syftet med kursen är att stödja en skadefri arbetsmiljö inom vindkraftsindustrin. GWO har utvecklat en standard för grundläggande säkerhetsutbildning, Basic Safety Training. Syftet med denna standard är att utveckla en gemensam utbildning för hälsa och säkerhet. Detta för att minska riskerna för personal som arbetar ute i vindturbiner. Vestas, Siemens, Nordex och Vattenfall är några av de företag som ligger bakom standarden som idag används av det flesta vindkraftföretag. De företagen har som krav att man genomgått GWO-utbildningen innan man får tillträde till dessa företags torn. GWO-utbildarna ska vara certifierade enligt GWO standard.

Utbildningen kan utföras hos certifierat utbildningsföretag.

Vindkraftens ellära

Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper och kompetens i ellära för vindkraftstekniker.

LIA 1 Service, drift och underhåll

Kursen mål är att ge den studerande praktiska kunskaper i service-, drift och underhållsarbete på vindkraftanläggningar. Den studerande ges möjlighet att praktisera sina teorikunskaper i ett praktiskt lärande. Det genom att vara med och utföra enklare service och underhållsarbete på el- system eller större mekaniska system. Kursen ska också ge kunskap om arbetsplatsens organisation och fördelning av ansvar. Genom handledning ska du som studerande få kunskap om vilka arbetssätt som leder till ett hållbart underhåll. Du ska få en tydlig bild av yrkesrollens krav på kunskaper och färdigheter:

Styrning och driftövervakning under energiproduktion

Kursen mål är att ge den studerande specialiserade kunskaper om de mät-, styr- och reglersystem som används i vindkraftsanläggningar. samt olika metoder för styrning och driftövervakning. Kursen ska även ge specialiserade kunskaper om mätprinciper för temperatur, nivå och tryck. Ett viktigt mål är att utveckla den studerandes praktiska färdighet i att montera och sätta i drift automatiska utrustningar bestående av styr- och reglersystem.

Teknisk engelska

Kursens syfte är att utveckla färdigheter i talad och skriven engelska med teknisk inriktning. Du ska som elev få möjlighet att utveckla förmågan att ta del av texter på engelska i tekniska ämnen.

Kund- och servicerelationer

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att

identifiera, förstå och hantera olika kunders förväntningar och behov av service.

Vindkraftssystem, mekaniska och hydrauliska

Kursen mål är att ge den studerande specialiserade kunskaper om

 • uppbyggnad av och funktion hos vindkraftverk
 • vindkraftverks huvudkomponenter
 • hur underhållsarbete på mekaniska och hydrauliska komponenter och system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt

Transformatorstationer och ställverk i vindkraftsnätet

Kursens mål är att ge den studerandes specialiserade kunskaper om uppbyggnad och arbetssätt hos de transformatorstationer, nätstationer och ställverk som används för elnätanslutning av vindkraftverk. Genom studiebesök ska eleverna få specialiserad kunskap om hur olika transformatorstationer, nätstationer och ställverk ser ut. Som elev får du insikter om de säkerhetskrav som gäller för tillträde och arbete.

Tillämpad matematik för vindkraftstekniker.

Kursens syfte är att ge de studerande specialiserad matematisk kunskap

riktad mot praktisk tillämpning i kommande kursmoment. Kursen ska även ge verktygen för en ökad förståelse kring de storheter som används vid el och energiberäkning.

IT-system för diagnostik, övervakning och rapportering

Kursen mål är att ge dig som studerande ingående kunskaper om hur IT-system används för fjärrstyrning och övervakning. Du får insikter om rapportering av vindkraftverk för energiproduktion, driftuppföljning samt som arbetsverktyg vid service & underhåll.

LIA 2 - Specialiserad kompetens inom service, drift och underhåll

Behörighetskrav för LIA 2 är att LIA 1 är godkänd samt att den studerandes mast- och stolpintyg är giltigt. LIA-kursens mål är att ge den studerande specialiserade praktiska kunskaper i service-, drift- och underhållsarbete på vindkraftsanläggningar. Detta genom att knyta ihop teoretiska kunskaper med praktiskt lärande. Kursen ska ge färdighet att genom rätt val av metoder och teknik som används vid service och underhåll.

Examensarbete

Den studerande ska göra examensarbete inom ett avgränsat område.

Examensarbetet ska ge den studerande färdigheter i att självständigt och på ett korrekt vetenskapligt vis genomföra ett projekt genom att göra

beräkningar och analyser för att lösa tekniska problem inom det valda

området.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

1 Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

OCH:

För att du ska uppfylla kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs det att du förutom att du uppfyller någon av punkterna ovan också har lägst betyget E, G eller 3 i alla följande ämnen:

 • Svenska 1 (Svenska A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A) eller motsvarande

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

2 Godkända betyg i följande kurser:

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurs eller motsvarande:

 • Matematik 2, 100p

Saknar du behörighet?

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens - så här gör du!

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

 

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet. Om du vill söka in till en vårdutbildning men saknar gymnasiebetyg skulle ett extrajobb inom hemtjänsten kunna vara reell kompetens. Det kan även vara att du läst kurser eller gått någon annan utbildning inom området. För en vårdutbildning skulle till exempel en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) kunna vara reell kompetens.

 

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 • Formulär för kompetenskartläggning Internationell vindkraftekniker

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så här gör du för att söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan!
Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa dina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem.

Dessutom har du fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

Examen för vindkraftstekniker

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker.

Jobba som vindkraftstekniker, servicetekniker eller underhållsmekaniker

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel:

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller
  energidistribution
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift och/eller underhållsmekaniker inom
  energiproduktion
 • Vindkraftstekniker
 • Servicetekniker, vindkraftverk
 • Internationell vindkraftstekniker
För mer information om Internationell vindkraftstekniker, Borlänge, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Lernia Yrkeshögskola


Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik Fordon Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom respektive...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Internationell vindkraftstekniker, Borlänge

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Internationell vindkraftstekniker, Borlänge från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: