Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
Distans
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde.Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Under utbildningen ska studenten utveckla medvetenhet om och förhållningssätt till värdegrund, hållbar utveckling, jämställdhet, kulturell mångfald och människors skilda utgångspunkter och erfarenheter i enlighet med rådande styrdokument. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter genomgången utbildning, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att barn utbildas till aktivt medborgarskap och demokratiskt förhållningssätt.Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och praktiska och estetiska lärprocesser integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla media- och informationskunnighet (MIK). Lekens betydelse för utveckling och lärande poängteras. Undervisningen genomsyras av aktiva arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för alternativa perspektiv uppmuntras och genom öppna och kritiska samtal där argument ställs och prövas mot varandra.Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under termin tre eller fem erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Studenten ges möjlighet att på olika sätt tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet i fritidshem i utbildningen. I början av varje termin genomför studenterna en kunskapsinventering för att identifiera och visa sina kunskaper och kompetenser. Lärare i programmet bedömer vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas.Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Ämnes- och ämnesdidaktiska studierI grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 60 högskolepoäng (hp) inom det fritidspedagogiska området, varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete. Dessutom ingår 30 hp i ett praktiskt eller estetiskt ämne. De ämnen som kan väljas är bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa.Fritidshemspedagogik är inriktningens huvudämne och studenten ska under utbildningen utveckla fördjupning såväl som bredd inom ämnesområdet. Ämnet genomsyras av en helhetssyn på barns utveckling, kunskap och lärande och är grupp- och processorienterat. För lärare med inriktning mot arbete i fritidshem är det framför allt barns identitet och identitetsskapande, relations- och grupprocesser, arbete med barns inflytande, kommunikation, socialt samspel och informellt lärandet som betonas. Att kunna fånga och ta tillvara lärandesituationer i den dagliga verksamheten på fritidshemmet och använda estetiska uttrycksformer, lek, fantasi, pedagogiskt drama, rörelse, natur och friluftsliv som verktyg i lärandet är en grundläggande kompetens hos lärare med inriktning mot fritidshemmets verksamhet. Att lägga grunden för en god hälsa och goda levnadsvanor ingår också i ämnesområdet. Studierna riktas även mot barns livsvärld där etnicitet, genus och klass är övergripande perspektiv på bland annat barnkultur, MIK, film, skönlitteratur, internet och andra medier.Inom det fritidspedagogiska området genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp. I arbetet ska studenten utveckla fördjupade kunskaper inom ett valt område och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetet ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda området med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n.Utbildningsvetenskaplig kärnaEnligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,·läroplansteori och didaktik,·vetenskapsteori och forskningsmetodik,·utveckling, lärande och specialpedagogik,·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,·bedömning och betygsättning,·utvärdering och utvecklingsarbete. Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n . Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i fritidshem och grundskolans första år.Verksamhetsförlagd utbildningVFU:n omfattar 30 hp och genomförs i fritidshem och i grundskolan under ledning av lärarutbildare på fältet med adekvat utbildning (handledare).Under VFU:n ska studenten utveckla sin yrkesroll genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över lärarprofessionens många skilda aspekter. VFU:n ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med kollegor, andra yrkeskategorier och föräldrar.Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) besöker skolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder. Den första terminens utbildning har en allmänt yrkesprövande inriktning där studenten ges möjlighet att tänka över sitt val både när det gäller läraryrket i allmänhet och det åldersintervall utbildningen är inriktad mot. Under utbildningens VFU-perioder ökar studentens eget ansvar successivt. I den avslutande terminen förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den grupp där VFU:n genomförs.Programmets struktur och kurserUtbildningen ges i kurser av olika omfattning. Utbildningens ämnesprogression och yrkesanknytning konkretiseras i kursplanerna. Kursernas innehåll, uppläggning, undervisningsformer och examination samordnas så att en helhet skapas. En viktig utgångspunkt är att den utbildningsvetenskapliga kärnan och de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna får en nära koppling till den kommande yrkesutövningen i den verksamhet som utbildningen avser. Den i kurserna efterhand alltmer fördjupade didaktiska reflektionen görs med nära koppling till VFU:n.Studenter antagna från och med vårterminen 2020 läser enligt följande kursstrukturI kurser märkta med * ingår VFU-moment.År 1Utbildningsvetenskaplig kärna med VFU för grundlärare (GF) I, 15 hp*Fritidshemspedagogik för grundlärare (GF) I, 15 hpFritidshemspedagogik med VFU för grundlärare (GF) II, 21 hp *Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) II, 9 hpÅr 2Utbildningsvetenskaplig kärna med VFU för grundlärare (GF) III, 22,5 hp *Fritidshemspedagogik för grundlärare (GF) III, 7,5 hpValbart ämne (GF), 30 hp *År 3Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) IV, 16,5 hpFritidshemspedagogik med VFU för grundlärare (GF) IV, 13.5 hp *Utbildningsvetenskaplig kärna med VFU för grundlärare (GF) VI, 15 hp *Självständigt arbete för grundlärare (GF), 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.Studenter antagna till och med vårterminen 2019 läser enligt följande kursstrukturÅr 1UVK för grundlärare (GF) I, 12 hp GNVFU för grundlärare (GF) I, 3 hp GNFritidshemspedagogik för grundlärare (GF) I, 15 hp GNFritidshemspedagogik för grundlärare (GF) II, 15 hp GNUVK för grundlärare (GF) II, 9 hp GNVFU för grundlärare (GF) II, 6 hp GNÅr 2Valbart ämne (GF), 30 hp GNUVK för grundlärare (GF) III, 9 hp GNVFU för grundlärare (GF) III, 6 hp GNFritidshemspedagogik för grundlärare (GF) III, 7,5 hp GNUVK för grundlärare (GF) IV, 7,5 hp GNÅr 3UVK för grundlärare (GF) V, 9 hp GNVFU för grundlärare (GF) IV, 6 hp GNFritidshemspedagogik för grundlärare (GF) IV, 7,5 hp GNUVK för grundlärare (GF) VI, 7,5 hp GNUVK för grundlärare (GF) VII, 6 hp GNVFU för grundlärare (GF) V, 9 hp GNFritidshemspedagogik för grundlärare (GF) - självständigt arbete 15 hp GNOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kommer att preciseras.Förklaring av ovanstående förkortningar: GF är en beteckning på grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem (Grundlärare Fritidshem). GN anger att kursen ges på grundläggande nivå.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.Dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare i fritidshemmets och grundskolans verksamhet eller motsvarande under sammanlagt minst tre hela tjänsteår.

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,0)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner