Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärarprogrammet

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Falun
210 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Falun
Antagningshistorik

Förskollärarprogrammet

2.1 Omfattning enligt examensbeskrivningFörskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: · skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,· läroplansteori och didaktik,· vetenskapsteori och forskningsmetodik,· utveckling, lärande och specialpedagogik,· sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,· uppföljning och analys av lärande och utveckling, och· utvärdering och utvecklingsarbete.Självständigt arbete (examensarbete)För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.2.2 Utbildningens strukturFörskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna innehåller två integrerade utbildningsområden, pedagogiskt arbete och centrala ämnesstudier. Området pedagogiskt arbete består i sin tur av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ett examensarbete. (Not: Utbildningens examensarbete om 15 högskolepoäng räknas vid Högskolan Dalarna till ämnet pedagogiskt arbete men fullgörs alltid inom ramen för de centrala ämnesstudierna. Därigenom uppfylls förordningens krav på minst 120 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.)1. Pedagogiskt arbete 105 högskolepoäng Studierna inom pedagogiskt arbete fördelas enligt följande. a. Utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng Kurserna omfattar kunskaper om utveckling, lärande och socialisation samt förskolans och förskoleklassens mål och villkor. Kurserna behandlar också pedagogiskt ledarskap, didaktik, konflikthantering, sociala relationer, yrkesetiska perspektiv, vetenskapsteori, utbildningsvetenskaplig forskning, förskola i samverkan, utvärdering och utvecklingsarbete inom förskoleverksamhet. Kurserna omfattar också förskolans och förskoleklassens historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund infattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.b. Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoängDen verksamhetsförlagda utbildningen integreras med såväl de centrala ämnesstudierna som den utbildningsvetenskapliga kärnan.c. Examensarbete 15 högskolepoängExamensarbetet hör till området pedagogiskt arbete och skrivs i direkt anslutning till de centrala ämnesstudierna inom det förskolepedagogiska området.2. Centrala ämnesstudier 105 högskolepoängKurserna omfattar studier inom det förskolepedagogiska området och omfattar kunskaper om barns utveckling, lek och lärande, grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, praktiska och estetiska lärprocesser, natur och teknik, samt kunskaper om barns behov av omsorg samt förskolans och förskoleklassens pedagogik och arbetssätt. Utbildningen inleds med kursen Skolväsendets historia och samhällsuppdrag, 15 högskolepoäng, vilken ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Därefter integreras de två utbildningsområdena i tre ämnesblock om vardera 45 högskolepoäng (30 hp ämnesstudier, 7,5 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 7,5 hp VFU). Varje ämnesblock inleds med en termins studier i för förskolläraryrket centrala ämnesområden. Under dessa ämnesstudier, vilka även innehåller två till tre fältdagar vid studentens partnerförskoleområde, förbereder sig studenten för den verksamhetsförlagda utbildningsdel som sedan följer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i sin tur alltid kopplad till någon av kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan så att de praktiska delarna av utbildningen alltid genomförs i ljuset av centrala ämneskunskaper såväl som de utbildningsvetenskapliga kärnkunskaperna. Utbildningen varvar sedan ytterligare kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med fördjupade ämnesstudier. Examensarbetet som finns med som en röd tråd genom utbildningen avslutas och redovisas under utbildningens sista termin. Genom denna integrerade utbildningsstruktur skapas en väl sammanhållen utbildning där förskollärarens pedagogiska arbete och utveckling ständigt står i fokus, oavsett inom vilket akademiskt ämnesområde som studierna är förlagda. 2.3 PartnersamverkanFörskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna kännetecknas av en nära och väl utvecklad samverkan med kommunala och fristående förskolor, vilka är indelade i s.k. partnerförskoleområden bestående av två till fyra förskolor med tillhörande verksamhet i förskoleklass. Redan under utbildningens första termin knyts studenten till ett partnerförsko [...]

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner