Visa studentum.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Distans
270 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 eller, när så krävs, 270 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 högskolepoäng i två undervisningsämnen eller 195 högskolepoäng i tre undervisningsämnen. Examen ska dock omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen när två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår i utbildningen. Examen får vidare omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 högskolepoäng i två undervisningsämnen om undervisningsämnet bild eller musik ingår i utbildningen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt i examen ingående ämne krävs minst 45 högskolepoäng om examen omfattar tre undervisningsämnen och minst 60 högskolepoäng om examen omfattar två undervisningsämnen. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: – skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, – läroplansteori och didaktik, – vetenskapsteori och forskningsmetodik, – utveckling, lärande och specialpedagogik, – sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, – bedömning och betygsättning, och – utvärdering och utvecklingsarbete.Självständigt arbete (examensarbete) För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng i ett av de undervisningsämnen för vilket utbildningen är avsedd.2.2 Utbildningens strukturÄmneslärarprogrammet inriktning 7-9 består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen. Följande tabell illustrerar hur de två utbildningsområdena integreras i de två olika examensvarianterna vilka består av två undervisningsämnen. I de fall examen omfattar tre undervisningsämnen görs en individuell studieplanering. Betyg sätts på del av kurs och på fullständig kurs på sätt som framgår av kursplanen. Inom programmet används betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.240 hp (90+60) 270 hp (90+90) T1 Ämne 1 Ämne 1T2 Ämne 1 Ämne 1T3 Pedagogiskt arbete 1 Pedagogiskt arbete 1T4 Ämne 2 Ämne 2T5 Ämne 2 Ämne 2T6 Pedagogiskt arbete 2 Pedagogiskt arbete 2 T7 Pedagogiskt arbete 3 Ämne 1 eller 2T8 Examensarbete Pedagogiskt arbete 3T9 Examensarbete i ämne 1 eller 22.2.1 Ämnesstudier och examensarbeteÄmnesstudierna består av akademiska ämneskurser och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna ger på så vis både fördjupade ämneskunskaper och en tydlig yrkesförberedelse. För att ytterligare stärka yrkesrelevansen genomförs obligatoriska fältdagar inom ramen för ämnesstudierna. De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar 60 högskolepoäng på grundnivå i två ämnen, vilka sedan följs upp av kurser i pedagogiskt arbete (utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i ämnet). Ämnesstudierna avslutas med ett ämnesdidaktiskt examensarbete om 30 högskolepoäng i ett av utbildningens ämnen. Examensarbetet genomförs i två steg fördelade på två kurser. Den första delen är av forskningsförberedande karaktär och placerad på grundnivå och den andra utgörs av en egen undersökning och är placerad på avancerad nivå. 2.2.2 Pedagogiskt arbete med verksamhetsförlagd utbildningPedagogiskt arbete består av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng och högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Pedagogiskt arbete fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori, vars samband diskuteras och analyseras i ljuset av olika ämnesdiscipliners pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Ämnet är således mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där [...]

Så ansöker du

För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesbehörighet 6c/A6c, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,8)
Baseras på 17 recensioner.
Se alla skolans recensioner