Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
60-75 hp
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: Ansökan öppen mellan 17 feb - 16 mars

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet tolv olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Inriktningar med studietakt helfart

Anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård omfattar 60 högskolepoäng. Distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng. Inriktningarna ges på helfart och är till största delen campusförlagda. Inriktningarna ger formell behörighet för att arbeta inom dessa kompetensområden.

Anestesisjukvård, 60 hp

Anestesisjuksköterskor ansvarar för narkos och bedövning samt för avancerad omvårdnad inför, under och efter operativa ingrepp i högteknologisk miljö för patienter med varierande åldrar och sjukdomstillstånd. Arbetet kännetecknas även av situationer som kräver hög handlingsberedskap vid akuta- och katastrofsituationer såväl inom som utanför sjukhuset.

Distriktssköterska, 75 hp

Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla åldrar och i olika vårdsituationer: inom barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hemsjukvård. Arbetet är självständigt och omfattar hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i förhållande till livsstilsfrågor och egenvårdsstöd samt omvårdnad, utredning och behandling vid olika komplexa ohälsotillstånd i samverkan ned andra professioner inom och utanför den egna organisationen.

Intensivvård, 60 hp

Intensivvårdssjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd och olycksfall på högteknologiska postoperativa avdelningar och på intensivvårdsavdelningar. Omvårdnadsarbetet innebär bland annat att förstå och bemöta patienternas och närståendes tolkningar och reaktioner på att befinna sig i ett kritiskt tillstånd och av att vårdas i en högteknologisk miljö. 

Operationssjukvård, 60 hp

Operationssjuksköterskor ansvarar för den avancerade omvårdnaden av patienters om genomgår kirurgiska ingrepp. De är verksamma i en högteknologisk miljö och arbetar förebyggande med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för att undvika vårdskador såsom vårdrelaterade infektioner. Yrket karaktäriseras även av teamarbete tillsammans med andra yrkesprofessioner, som är involverade i operationsverksamheten.

Inriktningar med studietakt halvfart

Diabetesvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, kirurgisk vård, medicinsk vård, neurosjukvård, onkologisk vård och psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng. Viss del av undervisningen ges som nätbaserade distansstudier men studier bedrivs också med närträffar på campus. Inriktningarna ger fördjupning och vidareutveckling av kompetenser som krävs inom respektive inriktning.

Diabetesvård, 60 hp

Diabetessjuksköterska är ett bra val för dig som är sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har diabetes. Då diabetes är en folksjukdom som ökar finns ett stort behov av diabetessjuksköterskor, på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, och Högskolan Väst. Du antas till ett lärosäte och undervisningen bedrivs vid samtliga lärosäten.

Hjärtsjukvård, 60 hp     

Är du sjuksköterska och stimuleras av självständigt arbete samt vill utveckla din färdighet inom hälsofrämjande arbete med patienter som har olika former av hjärtsjukdom? Då hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids största folksjukdomar finns det ett stort behov av specialistsjuksköterskor inom detta område, såväl inom slutenvård som öppen vård. Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan institutionen för medicin och institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Barnsjuksköterskor har två övergripande funktionsområden, hälso- och sjukvård. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet liksom den omvårdnad som ges vid barns sjukdom och ohälsa bygger på varje barns specifika behov och rättigheter. I omvårdnadsarbetet, vid akut eller långvarig sjukdom, liksom vid undersökningar och behandlingar är medlemmarna i barnets familj centrala samarbetspartners

Kirurgisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård arbetar på mottagningar såväl som vårdavdelningar. Arbetet omfattar avancerad omvårdnad för vuxna och äldre i samband med kirurgiska behandlingar. Specialistsjuksköterskornas kompetens ger möjlighet till utveckling av vård inom många olika områden såsom sårvård, rökstopp, postoperativ smärta eller nutrition

Medicinsk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom medicinsk vård arbetar med avancerad omvårdnad på öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar inom en rad olika medicinska specialiteter. Arbetet innebär ledning och utförande av omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa tillstånd samt att förebygga komplikationer av sjukdom och behandling. Centralt i funktionen är också att möta och stödja patienter och närstående vid kronisk, livslång sjukdom.

Neurosjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård arbetar med omvårdnad inom specialiserad vård med patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador. Specialistsjuksköterskan har förmågan att bedöma och övervaka vitala funktioner i samband med neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, neurologisk skada och rehabilitering. Du som väljer denna inriktning har möjlighet att fördjupa dig i olika områden inom neurologisk sjukdom eller skada, till exempel neurologi, stroke, neurokirurgi eller rehabilitering.

Onkologisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård arbetar med avancerad omvårdnad av patienter med cancersjukdomar och som genomgår cytostatika- och strålbehandling. Arbetet är självständigt och omfattar bland annat att stödja och samtala med patienter med livshotande sjukdom, informera om behandling och arbeta med symtomlindring. Onkologisjuksköterskan arbetar ofta i team och är verksam både inom barn-, vuxen- och palliativ vård.

Psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa både hos enskilda patienter och hos grupper. Yrkesfunktionen omfattar avancerad omvårdnad av barn, vuxna och äldre med komplexa psykiatriska tillstånd. Centralt för yrkesfunktionen är samtalet. Specialistsjuksköterskan arbetar ofta i team och är verksam både inom öppenvård och slutenvård.

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska Akademin


Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin gör skillnad för människors hälsa genom utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller hög...


Läs mer om Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin

Göteborgs universitet Box 100
405 30 Göteborg

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet från Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: