Visa studentum.se som: Mobil

Molekylärbiologi, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Videoreportage

Molekylärbiologi, masterprogram

Är du intresserad av att delta i molekylärbiologins nya utmaningar? Läs då masterutbildningen i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Den ger en god bas för fortsatta forskarstudier men är också en bra grund för de krav som ställs i arbetslivet.

Ämnesområdet molekylärbiologi har utvecklat teknologier som gör det möjligt att studera vad som händer på cellers och molekylers nivå. Dessa teknologier tillsammans med kartläggningen av arvsmassa från en rad olika arter ligger till grund för molekylärbiologins nya utmaning: ta reda på hur olika proteiner ser ut, hur de påverkar varandra och vilka mekanismer som styr cellulär differentiering. Forskning med hjälp av modellorganismer av olika slag ger dig kunskaper om de molekylära mekanismer som reglerar viktiga funktioner i den levande cellen, och om utvecklingen av organismernas egenskaper. Utbildningen är anpassad efter framstegen inom molekylärbiologin och ger dig kunskaper om de molekylära processerna för cellers och organismers funktion samt erfarenhet att hantera de nya teknikerna.

Arbetsområden

Masterprogrammet ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som molekylärbiologi, genetik, mikrobiologi, växtmolekylärbiologi och immunologi. Programmet ger dig en god bas för fortsatta forskarstudier men förbereder dig också för de krav som ställs ute i arbetslivet. Tänkbara arbetsplatser är universitet och högskolor, sjukhuslaboratorier och statliga verk och myndigheter, men du kan också arbeta inom livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin. Läs mer på sidan om arbete och karriär!

Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll:

Programmet omfattar kurser på avancerad nivå i huvudämnet molekylärbiologi eller annat relevant ämne samt ett examensarbete omfattande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Examensarbetet är antingen starkt forskningsanknutet och bedrivs företrädelsevis i nära anknytning till forskargrupper vid någon av de biologiska institutionerna eller genomförs externt på exempelvis länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Examensarbetet kan också vara förlagt till andra universitet i Sverige eller utomlands. Arbetet kan sträcka sig över flera terminer och varvas med ämnesteoretisk utbildning.

Masterprogrammet i biologi ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som Genetik, Immunologi, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Växtfysiologi, Växtmolekylärbiologi, eller Zoofysiologi . Som student lägger du tillsammans med din koordinator upp en personlig studieplan för programmets två år. Studieplanen ska stärka både den ämnesspecifika och den allmänna kompetensen hos dig som blivande molekylärbiolog för arbete inom exempelvis forskning och utveckling såväl inom som utanför högskolevärlden.

Examen: Utbildningen leder fram till en masterexamen i molekylärbiologi

Examen uppnås efter att du har fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom molekylärbiologi inkluderande ett examensarbete på minst 30 hp. Kurser, om högst 30 högskolepoäng, från grundläggande nivå kan ingå i masterexamen. Programmet är internationellt och kurserna ges vid behov på engelska.

Så ansöker du

Kandidatexamen i molekylärbiologi alternativt biologi, inom vilken det ingår motsvarande 60 hp i biologi och 30 hp kemi. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.