Matematikprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Matematiken är naturvetarnas universella språk framför andra och numera också samhällsvetarnas och ekonomernas. Samtidigt är matematiken en del av vårt kulturarv. Den fängslar människor med sina utmanande problem, sin koppling till logik och filosofi samt sina estetiska kvaliteter.

I dag används avancerade matematiska metoder inte bara i traditionella tekniska sammanhang, utan också inom en rad nya områden. Matematiken är till exempel grunden när vi ska planera flygrutter, kryptera meddelanden, prissätta optioner eller försäkringspremier, testa läkemedel, utveckla dataspel eller sökmotorer. Behovet av professionell matematikkompetens har därför ökat inom många områden på arbetsmarknaden.

Inom forskning används matematiska modeller och analyser för att beskriva verkligheten. Samtidigt är matematiken ett självständigt och livaktigt forskningsområde som ständigt utvecklas, såväl oberoende av de praktiska tillämpningarna som i växelverkan med dessa.

Matematikprogrammet vänder sig till dig som är matematikintresserad, oavsett om du lockas av ämnets skönhet eller av dess många spännande tillämpningar. Programmet erbjuder dig en gedigen och välstrukturerad grundutbildning i matematik och matematisk statistik. Programmet är krävande, men som lön för mödan får du en utbildning som ger dig stor valfrihet i framtiden.

Om utbildningen

Som matematiker behöver du ha goda baskunskaper inom olika delar av matematiken. Matematikprogrammet inleds därför med ett tvåårigt basblock som består av grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, numeriska metoder och modellering, samt programmering. Tredje året fördjupar du dig inom en av programmets tre inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik. Du har även möjlighet att bredda dig genom att läsa kurser i något annat ämne såsom fysik, biologi, ekonomi, datavetenskap eller filosofi.

Matematik och Tillämpad matematik
Efter genomgånget basblock har du en så stark matematikbakgrund att du kan välja fritt från ett brett utbud av fördjupningskurser i matematik. Vissa av kurserna är rent teoretiska, med syfte att ge förtrogenhet med en viss matematisk teori, medan andra kurser är mer inriktade på tillämpningar.

Matematisk statistik
Inom matematisk statistik studeras slump och osäkerhet med hjälp av sannolikhetsbegreppet. Man brukar ofta dela upp den matematiska statistiken i sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteorin analyserar vad man menar med slump och med dess hjälp modellerar man olika fenomen i naturen, från partiklarnas till ekonomins värld. Statistiken försöker besvara frågan vilka generella slutsatser man kan dra av verkliga data som kan vara insamlade i naturen, vid en medicinsk studie eller i samhället eller genererade av experimentella mätningar.

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner, samt genom grupparbeten och datorlaborationer. Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete, så endast cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Arbetsmarknad

Matematiker efterfrågas såväl av privata näringslivet som av utbildningsväsendet och offentliga sektorn. Som matematiker är du ofta aktiv inom forskning och utveckling, och du kan bland annat arbeta med:

  • optimering av resurser med hänsyn till miljö och ekonomi
  • kryptering för säker kommunikation över Internet
  • prövning av nya läkemedel
  • opinions- och marknadsundersökningar
  • riskbedömningar av aktieportföljer
  • prissättning av optioner eller försäkringar
  • modellering och numeriska beräkningar inom forskning och utveckling
  • utbildning

I SACO:s analys av arbetsmarknaden bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker att vara hög på fem års sikt.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 4 eller Matematik E

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000