Visa studentum.se som: Mobil

Matematik och lärande, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg
Sista ansökan: 2022-04-18
Antagningshistorik

Videoreportage

Om utbildningen

Matematik och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom matematik. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som matematiker inom näringsliv eller offentlig sektor.

Programinnehåll

Masterprogrammet Matematik och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med fördjupningskurser inom matematik eller matematisk statistik. Programmet ger dig både en masterexamen i matematik eller matematisk statistik, samt en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Termin 1
Du inleder med en termin valfria masterkurser inom matematik eller matematisk statistik. Du kan fördjupa dig inom matematik genom att välja bland följande kurser:

 • Integrationsteori (MMA110)
 • Representationsteori (MMA201)
 • Kommutativ algebra (MMA330)
 • Tillämpad funktionalanalys (MMA400)
 • Numerisk linjär algebra (MMA600)
 • Högprestandaberäkning (MMA620)
 • Funktionalanalys (MMA120)
 • Galoisteori (MMA310)
 • Inledning till algebraisk geometri (MMA320)
 • Storskalig optimering (MMA511)

eller matematisk statistik genom att välja bland följande kurser:

 • Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik (MSA101)
 • Stokastisk analys (MSA350)
 • Sannolikhetsteorins grunder (MSA150)
 • Projektkurs i statistisk modellering (ges enbart inom program) (MSA520 )
 • Logistisk regression och överlevnadsanalys (2) ( MSA670)

Termin 2 och 3
Termin två och tre följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt
Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt).

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8-18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

 • Grundskolan årskurs 79, ett ämne
 • Gymnasieskolan, ett ämne

Inriktningen väljer du inför termin 2.

Läs mer om KPU förhöjd studietakt

Termin 4
Under den fjärde terminen gör du ett självständigt arbete i fysik på avancerad nivå.

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad.

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, vilket med fördel kan göras i samarbete med någon aktör utanför högskolan eller inom någon av forskargrupperna på Matematiska vetenskaper.

Efter studierna

Kombinationen av ämneslärarexamen och masterexamen i matematik eller matematisk statistik ger dig en bred arbetsmarknad, oavsett om du väljer att jobba som lärare eller matematiker inom näringslivet. Det finns idag ett stort behov av behöriga ämneslärare i matematik både inom grundskolan och på gymnasiet, och arbetsmarknaden är god.

Behovet av matematisk kompetens är också stort i övriga samhället, där matematiska och statistiska modeller samt beräkningar och analyser är av fundamental betydelse inom bland annat medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. Efterfrågan på matematiker och matematiska statistiker är idag stor, och bedöms fortsatt vara det inom en femårsperiod (enligt SACOs rapport Framtidsutsikter).

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik. Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU), under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Detta kommer att prövas inför termin 2 då KPU:n startar.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.