Visa studentum.se som: Mobil

Matematik och lärande, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Videoreportage

Matematik och lärande, masterprogram

Programmet erbjuder dig en ny möjlighet - nämligen att både bli ämneslärare och samtidigt ta en masterexamen i matematik eller matematisk statistik.

Matematiska och statistiska modeller samt beräkningar och analyser är idag av fundamental betydelse inom flera vetenskaper, såsom medicin, ekonomi och samhällsvetenskap utöver de traditionella tekniska och naturvetenskapliga. Behovet av matematisk kompetens är stort både inom näringslivet och utbildningssektorn varför utbildningen ger dig en mycket bred arbetsmarknad.

Om utbildningen

Den första terminen läser du valfria masterkurser inom matematik eller matematisk statistik (se kurser i matematik respektive matematisk statistik på avancerad nivå).

Termin två och tre består av KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) som du läser med förhöjd studietakt (125%)  under ett år inklusive studier under sommaren med fyra veckors studieuppehåll.

Termin fyra utgörs av ett examensarbete i matematik eller matematisk statistik på avancerad nivå.

KPU innehåller:

  • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som är den mer praktiska delen av utbildningen, gör du på en av de sju utvalda universitetsskolorna. Dessa skolor har valts ut på grund av sina skolutvecklingsprojekt inom matte/NO. En del av VFU förläggs till ett Science center t.ex. Universeum. VFU:n läses parallellt med de andra delarna i programmet. Centralt är att du samtalar om dina erfarenheter med dina studiekamrater och lärare på universitetet och i skolan.

Utbildningen är upplagd så att du kan undervisa i ditt ämne, men också utifrån en helhetssyn på elever och deras lärande över ämnesgränser. Under sommarkurserna kommer du att lära dig om hur man använder Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Sommarperioden avslutas med en ledarskapskurs.

KPU har två examensutgångar:

  • Grundskolan årskurs 7–9
  • Gymnasieskolan

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet. En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Arbetsmarknad

Kombinationen av ämneslärarexamen och masterexamen i matematik eller matematisk statistik ger dig en mycket bred arbetsmarknad. Utöver utbildningssektorn arbetar matematiker och statistiker inom vitt skilda områden av utveckling och forskning, såsom utveckling av läkemedel, mobiltelefoni, fordons- och flygteknik, krypteringsmetoder, bildbehandling och datorgrafik. De arbetar även inom andra verksamheter som kräver avancerade matematiska metoder, till exempel för att optimera resursanvändningen med hänsyn till miljö och ekonomi eller för att bestämma optionspriser eller försäkringspremier. Efter genomgånget program är du dessutom väl förberedd om du vill gå vidare med studier inom forskarutbildningen.

Exempel på viktiga arbetsgivare, utöver grund- och gymnasieskolor, är läkemedels-, industri- och konsultföretag, försäkringsbolag, finansinstitut, myndigheter, universitet och högskolor.

I SACO:s rapport om framtidsutsikter för olika akademikeryrken bedöms efterfrågan på matematiker och statistiker, samt ämneslärare i matematik, teknik och naturorienterande ämnen, att vara hög på fem års sikt. Man bedömer att arbetsmarknaden kommer att expandera och att konkurrensen om jobben är låg.

Så ansöker du

Kandidatexamen samt kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik.Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka måste vara uppfyllda vid kursstart. Kraven anges i respektive kursplan.Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång (AKPU) under förutsättning att man vid kommande start av AKPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. Detta kommer att prövas inför termin 2 då AKPU:n startar.För inriktningen Grundskolans åk 7-9, Ma/NO, två ämnen:90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp, samt 45 hp i ytterligare ett av dessa undervisningsämnen.För inriktningen Gymnasieskolan, MA/NO, ett ämne:120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.