Visa studentum.se som: Mobil

Geovetenskap, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Startdatum: Höst 2019 - Göteborg
Sista ansökan: 2019-04-15
Antagningshistorik

Videoreportage

Geovetenskap, kandidatprogram

Geovetenskap handlar om samspelet mellan mark, luft och vatten och de ständiga förändringar som jorden utsätts för. Klimatförändringar och dess effekter på samhälle och natur, miljötillståndet i Östersjön och vårt framtida behov av mineralogiska råvaror är några aktuella områden där geovetare spelar en viktig roll.

Geovetenskap är allt från istider till ökenspridning, från klimatförändringar till kusterosion, bergarter till ädelstenar och från översvämningar till tidvatten. Och du behövs som geovetare! Vi lever i en känslig värld där samhällets behov av geovetenskaplig information bara ökar, oavsett om det handlar om att hitta hållbara lösningar för exploateringen av våra naturresurser eller att undersöka om en viss mark är lämplig att bebygga. Dessutom ställer nya miljölagar och EU-direktiv stora krav på geovetenskaplig kompetens.

Om utbildningen

Under det första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får också lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS), en kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet långt utöver geovetenskap. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Under andra året kan du välja kurser inom någon av våra inriktningar geologi eller klimatologi. Tredje året fortsätter med fördjupningskurser inom valt område, liksom med kurser i vetenskapsteori och statistik.

En del av undervisningen består av praktiska moment som fältarbete och exkursioner. Under fältarbetena får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken men också bekanta dig med en del av de fältmetoder som används i yrkeslivet. Exkursioner kan ta dig till spännande miljöer runt om Göteborg, men som student har du också möjlighet att följa med på exkursioner till lokaler i till exempel Danmark, Norge, Kina och Spanien. Möjligheterna till utlandsstudier är också goda.

Arbetsområde

Många geovetare arbetar inom gruv-, bygg och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, fjärranalys (GIS), eller samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden för geologer är mycket god, och bland övriga geovetare råder det balans i förhållandet mellan hur många studenter som utexamineras och antalet arbeten.

Berggrundsgeologer är viktiga vid byggnationer i och på berg, och undersöker förekomsten av bergarter, mineral, malmer, olja och gas samt grundvatten i berg och berggrund.

Miljögeologer undersöker och bedömer risken för spridning av föroreningar i mark, grundvatten och sediment, liksom miljöeffekter och saneringsproblem vid exploatering av markresurser.

Jordartsgeologer karterar och klassificerar jordarter som glaciärer har lämnat efter sig, till exempel lera, morän, sand och grus, för att bland annat avgöra om marken är tillräckligt stabil för att bygga på.

Klimatologer studerar effekterna av globala klimatvariationer och luftkvalitet, med fokus på hur samhället hanterar förändringar i väder och klimat.

Landskapsanalytiker arbetar med hållbar utveckling i samspelet mellan mark, människa och miljö, till exempel när det gäller erosion eller skred i kombination med U-landsproblematik. GIS är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Undervisningen

I utbildningen varvas teori med praktiska moment. Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, fältövningar, exkursioner och laborationer.

Fortsatta studier

Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i geovetenskap, eller till något annat masterprogram beroende på behörighetskrav.

Mer information

Kolla även programsidorna i GUL (kandidatprogram Geovetenskap) för mera info.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.