Visa studentum.se som: Mobil

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
210 hp
Heltid
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Vår 2021 
Höst 2021 
2021-04-14
Vår 2022 
2021-10-14
Antagningshistorik

Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass

Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke, där roliga upptåg och upptäckter i barns världar är en del arbetet? Som förskollärare bidrar du till barns uppväxt och att lägga grunden för framtida generationer.

Förskollärarens unika kompetens är att utveckla barns lärande och leda barngrupper i förskola och förskoleklass. Under utbildningen utvecklar du kunskaper som är viktiga för yrkesutövningen, bland annat hur du i barngrupper kan undervisa och arbeta med hållbarhets- och rättighetsfrågor, läs-, skriv- och matematikinlärning, digitala medier, lek och skapande, konflikthantering och specialpedagogik.

Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket goda och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora. Till utbildningen kommer studenter med olika bakgrund, åldrar och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att både stötta och utmana dig under dina studier. Under utbildningen får du möjlighet att utvecklas till professionell förskollärare genom handledd praktik i förskoleverksamhet och forskningsbaserad kunskap. Med din yrkesexamen och en förskollärarlegitimation kan du efter utbildningen bli anställd som förskollärare.

Det finns en mycket stor efterfrågan på utbildade förskollärare i hela landet. Som förskollärare är du med och lägger grunden till barnens livslånga lärande.

På förskollärarprogrammet i Göteborg studerar du i en miljö med omfattande framgångsrik forskning inom området utbildning för yngre barn. Förskollärarprogrammet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Studierna handlar bland annat om barns språk och kommunikation, hållbar utveckling, matematik, digitala medier, samverkan, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, specialpedagogik, styrdokument och bedömning. En viktig del är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och redan din första termin har du VFU-kurs då du får din VFU-placering på en förskola eller i en förskoleklass i Göteborg med omnejd. I slutet av programmet skriver du ett examensarbete. Vissa delar i slutet av utbildningen kan vara möjliga att göra utomlands.

Förskollärarprogrammet är 3,5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass, det vill säga att arbeta med barn i åldrarna ett till sex år. Vid Göteborgs universitet startar utbildningen varje termin.

Innehåll
Utbildningen består av tre områden:

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
Studier inom det förskolepedagogiska området (120 hp, varav examensarbete 15 hp )
Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna
Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke.

Förskolepedagogik
Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.

Den sista terminen väljer du flera kurser inom det förskolepedagogiska området, på avancerad nivå, som du fördjupar dig i.

Verksamhetsförlagd utbildning
Under din utbildning gör du totalt 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att delar av din utbildning är förlagda på en förskola och/eller i en förskoleklass. Du får med dig viktiga erfarenheter av, och kunskaper om, en förskollärares arbete samt får möjlighet att reflektera över yrkets olika sidor.

Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Mer information om programmet:
https://lararutbildning.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet

 

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Du kanske också är intresserad av: