Visa studentum.se som: Mobil

Webbutvecklare e-handel - Boden

Changemaker Educations
Sammanfattning
YH-utbildning
Boden
90 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: Höst - Boden

Videoreportage

Webbutvecklare e-handel - Boden

E-handeln behöver webbutvecklare med fokus på kundens affärsnytta och UX. Idag handlar9 av 10 svenskarvaror och tjänster på nätet. Dynamisk webbutveckling, apputveckling, mobile first, responsiv design och UX-design utvecklas i högt tempo. Digitala strategier och digitala kampanjer är viktiga framgångsfaktorer. Vill du vara med och utveckla dagens och framtidens e-handelslösningar? Då ska du satsa på att bli webbutvecklare inom e-handel!

[Text will follow in English]

PLUGGA I BODEN

Boden erbjuder garanterat studentboende, toppmoderna utbildningslokaler och storslagen natur med närhet till LIA-företagen och dina framtida arbetsgivare.

E-HANDELN BEHÖVER DIG

Genom att utbilda dig till webbutvecklare inom e-handel får du en unik kompetensmix som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden. Du får en överblick över e-handeln och du lär dig dynamisk webbutveckling där design, layout och webshopens funktioner samverkar och stödjer kundens totala upplevelse (UX/UI). Du lär dig hantera databaser, du bygger responsiva webbplatser för mobila plattformar, samt skapar system och integrationer för flöden inom dagens e-handel.

25 % LIA (PRAKTIK)

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. LIAn fördjupar och breddar ditt lärande och du får arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens e-handel. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden.
Vi samarbetar med en rad företag och e-handelsplattformar i Boden gällande LIA, projekt, branschevents, föreläsningar och rekrytering, exempelvis;Formsmedjan Strategisk Kommunikation, Yago E-commerce, Hello Future, In The Cold, Humbly, Tromb, More Digital Studios, Weblicity och många fler.

STARK TILLVÄXT

9 av 10 svenskar väljer att handla via digitala plattformar. Utbudet är enormt, det är enkelt att jämföra priser och e-butiken är öppen dygnet runt. Företagen måste hela tiden utvecklas för att kunna mäta sig mot svenska och utländska konkurrenter. Det är viktigt att förstå kundens totala köpupplevelse, som omfattar e-butikens design och funktioner, den faktiska varan/tjänsten, marknadsföringen, servicen, kvalitén och leveransvillkoren. Erbjudandet ska fungera oavsett om kunden vill handla via dator, läsplatta, mobiltelefon, smartwatch eller annan digital enhet.

VI GER DIG RÄTT KOMPETENSPROFIL

Vi samarbetar med en rad företag och organisationer som alla uttrycker ett växande behov av webbutvecklare inom e-handel. Vi har samlat några av branschens mest kunniga utvecklare och föreläsare inom webbutveckling, webbprogrammering, webbdesign och e-commerce under ett och samma tak. Du får möjlighet att utbilda dig till framtidens vassaste webbutvecklare inom e-handel. Du sätter själv ribban för hur långt du vill nå under dina två år hos oss.

UTBILDNINGSPLAN OCH YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

Efter avslutade och godkända studier erhåller du yrkeshögskoleexamen om totalt 450 yh-poäng, vilket motsvarar 90 veckor, dvs drygt två års heltidsstudier. Din utbildningsplan godkänns och övervakas av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som har höga krav på kvalitet och lärprocesser. Changemaker Educations ansvarar för planering, genomförande och utveckling av din utbildning.  Du som studerar har en utbildningsledare som koordinerar din utbildning och fungerar som din kontaktperson under studietiden.

VAD ARBETAR DU SOM EFTER UTBILDNINGEN?

Att jobba som utvecklare inom e-commerce innebär en möjlighet att bygga, förbättra och utveckla nya e-handelsmiljöer och funktioner. Utbildningen ger dig verktyg för att förstå kunder, behov och utbud på dagens e-marknad. Du får kunskap att blicka framåt och utveckla framtidens e-handel. Du får lär dig att skapa digitala miljöer med kundupplevelsen i fokus. Exempel på yrkesroller är:

  • Webbutvecklare
  • Webbprogrammerare
  • E-handelsutvecklare
  • Webbapplikationsutvecklare
  • Projektledare Webb/E-handel
  • Webbdesigner
  • UX-designer

LEDNINGSGRUPPEN FÖR WEBBUTVECKLARE E-HANDEL

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer branschkontakter, utveckling och kvalitet genom hela utbildningsprocessen. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin och innefattar arbetsgrupper för olika områden, exempelvis pedagogik och LIA. Studerandeinflytande säkerställs genom att två eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går utbildningen.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. Medlemmarna ges full insyn i utbildningen och pågående projekt. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Tveka inte – mejla eller ring om du har frågor;
Vivienne Koh (utbildningsledare)vivienne.se
Lars Lundqvist (studierektor Boden)lars.lundqvist.se

HUR ANSÖKER DU?

Ansökningsperioden är öppen 03 feb – 05 maj.
Här fyller du i alla uppgifter du kan och laddar upp de dokument som krävs.Gymnasiebetyg är obligatoriskaatt ladda upp om du ej söker enligt 20%-regeln. Om du vill hänvisa till reell kompetens (utanför gymnasieskolan) behöver du styrka detta med rätt dokument. Övriga dokument inklusive särskilt prov och arbetsprover (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp. Tänk på att dina meriter stärker dina möjligheter att bli antagen då vi har totalt 30 platser.

*Sen ansökan
Även om sista ordinarie ansökningsdatum har passerat för denna utbildning tar vi fortfarande emot sena ansökningar. Din ansökan kommer att behandlas när den är komplett och inskickad i kronologisk ordning och i mån av plats. Besked kring antagning kommer att lämnas löpande under sommaren. Sök redan idag för att öka dina chanser att bli antagen.

VAD HÄNDER EFTER ATT DU HAR LÄMNAT IN DIN ANSÖKAN?

Alla som är behöriga och ansöker under ansökningstiden kommer att kallas till ett möte/intervju hos Changemaker Educations. På mötet får du veta mer om utbildningen och träffa utbildningsledningen. Samtidigt gör du ett frivilligt muntligt prov. Alla sökande rangordnas efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 50 poäng, utgår från det skriftliga och muntliga provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter kopplat till webbutveckling och e-handel. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som ska antas till utbildningen.

Du får svar innan midsommar 2020. Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fem arbetsdagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar 7 september 2020 och det är viktigt att du kommer på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

HUR ÄR DET ATT PLUGGA I BODEN?

Boden erbjuder garanterat studentboende max 15 min promenad från våra toppmoderna utbildningslokaler. Boden Business Park rymmer kulturella och kreativa näringar och i stadskärnan finns caféer, restauranger och hantverksbodar. Du är omgiven av natur, vatten och berg. Här är nära till allt och du kan fiska, ströva, åka skidor, skoter, gymma, prova forsränning, westenridning och mycket mer. 20 min till Luleå och 30 min till Kallax flygplats.

Välkommen med din ansökan så hoppas vi på två intensiva och lärorika år tillsammans!
Ledningsgruppen, LIA-företagen och Changemaker Educations

Changemaker Educations
Teknikvägen 3 – 961 50 – Boden

IN ENGLISH

The E-commerce sector needs web developers with a focus on the client’s business requirements and User Experience. Today, 9 out of 10 Swedes shop for goods and services online. Dynamic web development, app development, mobile-first and responsive design, coupled with UX design, are evolving at high speed. Digital strategies and campaigns are now important success factors for business. Invest in your future and join us in our Web Developer and E-commerce course, where you will be involved in developing the E-commerce solutions of today and the future!

Live in Boden
Our Boden courses offer guaranteed student accommodations, state-of-the-art educational facilities and magnificent scenery, close to the LIA companies and your future employers.

E-commerce Needs You
By providing you the knowledge to become a web-developer in E-commerce, you will acquire a set of uniquely curated skills that are strongly in-demand in the labour market. You will get an overview of the E-commerce sector and learn about dynamic web development, where design, layout and webstore functions interact to support the customer and the user’s total experience (UX / UI). You will learn to manage databases, build responsive websites suitable for mobile platforms, and create systems and integrations for E-commerce flows.

25% LIA (On-the-job Learning, Internship)
As part of your education, you will be attached to leading companies in the industry, helping you to deepen and broaden your knowledge, and allowing you to gain the experience required to develop cutting-edge solutions for E-commerce. You will begin building your network, and create relationships with future employers during your study period.

We collaborate with a number of companies and E-commerce platforms in Boden regarding LIA, projects, industry events, lectures and recruitment – for example, Formsmedjan Strategic Communications, Yago E-Commerce, Hello Future, In the Cold, Humbly, Thrombus, More Digital Studios, Weblicity and many more.

Strong Growth
9 out of 10 Swedes make their purchases on digital platforms. The huge varieties and selections available, ease of price comparison and stores that are open 24 hours a day – these are all part of the reason. Companies must constantly update themselves in order to stay competitive, against both Swedish and foreign competitors. It is important to understand the customer’s full online shopping experience, which includes the webstore’s design and functions, the actual product / service, marketing strategies, customer service, quality and delivery terms. The interface and offers must work regardless of the platform or device the customer chooses to shop from.

We Provide you with the Right Competencies
Through our collaborations with companies and organisations that all express a growing need for web developers in E-commerce, we have gather some of the industry’s most knowledgeable developers and lecturers in Web Development, Web Programming, Web Design and E-Commerce under one roof. You will have the opportunity to learn about cutting edge developments in the world of E-commerce. You set the bar for how far you want to go during your two years with us.

Study Plan and Professional Qualifications
On completion of your studies, you will receive a Diploma worth a total of 450 YH points, which corresponds to a total of 90 weeks of full-time study. Your education plan is approved and supervised by the Swedish Vocational Educations Authorities (MYH), which has high demands on the quality and learning processes of the education. Changemaker Educations is responsible for the planning, implementation and development of your education. You will have an educational leader who will coordinate your education and act as your contact person during your course of studies.

Potential Career Paths after Graduation
Working as a developer in the E-commerce sector means you have opportunities to build, improve and develop new E-commerce environments and functions. Our education gives you the tools and skills for understanding customers, their needs and the demand and supply in today’s E-markets. You will gain the knowledge to look ahead and develop the E-commerce of the future. You will learn how to create digital environments with the customer experience in focus.

Examples of professional roles are:
Web Developer
Web Programmer
E-commerce developer
Web Application Developers
Project manager in the Web / E-commerce sector
Web Designer
UX Designer

Web Development and E-commerce Advisory Board
Your education is managed and designed by a team that includes industry contacts, assisting us in the development and ensuring the programme’s quality throughout the education process. The advisory team meets twice a term and includes working groups for different areas, such as pedagogy and LIA. Student influence is ensured as there will be two or more students included in the management group who will represent everyone who attends the education.

The management team consists of representatives from the business sector, the school management, the public school system, the university / college, the trade associations and the students. The members are given full insight into the education and ongoing projects. One of the management group’s tasks is to ensure that the education covers the skills and knowledge areas that correspond to the needs of the labour market.

Requirements
You will need to have a high-school qualification or equivalent with ENGLISH 6, SWEDISH 2, MATHEMATICS 2 and PROGRAMMING 1 to apply.

NOTE! Similar knowledge can be obtained in many other ways, you may have had further studies or worked with the web, data / IT, e-commerce or related areas. You can also apply according to the 20% rule if you have worked in the area before but do not have a high-school qualification or equivalent, or if you suspect you may not meet any of the above listed requirements. Contact us and we will help you with your applications!

How to Apply?
The application period is February 03 – May 05.
Fill in all the information you can and upload the required documents. High school grades are mandatory to upload if you are not applying under the 20% rule. If you want to reference any additional skills (outside of high-school) you need to prove this with the right documentation. Other documents, including special samples and work samples (written exam, CV, work certificate) are voluntary to upload. Keep in mind that your qualifications strengthen your chances of being accepted as we only have a total of 30 seats.

What happens after you have submitted your application?
Anyone who is eligible and applied during the regular application period (until May 5, 2020) will be called to a meeting / interview with Changemaker Educations. At the meeting you will find out more about the education and meet with the education management personnel. At the same time you will have a voluntary oral examination. All applicants are ranked according to a score scale that determines which ones will be offered a place on the education. The scoring scale, max 50 points, is based on the written and oral test that measures your knowledge and experience related to web development and e-commerce. The management team decides which candidates will be accepted for the education.

You will receive get an answer before mid-summer 2020. You may be accepted or short-listed if you qualify. If you have been offered a place in the education, you must accept the offer within five working days from the time you received the offer. We will notify you of the result via the email address you specify in your application. The programme starts September 7, 2020 and it is important that you come to the meeting to you ensure that you get your place in the education with us.

What is it like living in Boden?
Boden offers guaranteed student accommodations within 15 minutes walking distance from our state-of-the-art educational facilities. Boden Business Park hosts cultural and creative industries and you’ll find cafes, restaurants and craft shops in the City Center. You will be surrounded by nature, water and mountains. Here you will find a myriad of activities close to you – you can fish, roam, ski, snowmobile, gym, try rafting, horse riding and much more. Best of all, it is only 20 minutes to Luleå and 30 minutes to Kallax airport.

Welcome with your application!

För mer information om Webbutvecklare e-handel - Boden, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

VEM ÄR BEHÖRIG?

Du som har en gymnasieexamen med en6, sv2, ma2 och pr1 är välkommen att ansöka.
OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många andra sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med webb, data/it, e-handel eller närliggande områden. Du kan också ansöka enligt 20%-regeln om du har arbetat inom området tidigare och ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

HUR ANSÖKER DU?

Ansökningsperioden är öppen 03 feb – 05 maj.
Här fyller du i alla uppgifter du kan och laddar upp de dokument som krävs.Gymnasiebetyg är obligatoriskaatt ladda upp om du ej söker enligt 20%-regeln. Om du vill hänvisa till reell kompetens (utanför gymnasieskolan) behöver du styrka detta med rätt dokument. Övriga dokument inklusive särskilt prov och arbetsprover (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp. Tänk på att dina meriter stärker dina möjligheter att bli antagen då vi har totalt 30 platser.

*Sen ansökan
Även om sista ordinarie ansökningsdatum har passerat för denna utbildning tar vi fortfarande emot sena ansökningar. Din ansökan kommer att behandlas när den är komplett och inskickad i kronologisk ordning och i mån av plats. Besked kring antagning kommer att lämnas löpande under sommaren. Sök redan idag för att öka dina chanser att bli antagen.

Changemaker Educations

Changemaker Educations

Changemaker Educations identifierar arbetsmarknadens framtida behov av kompetenser och förmågor. De designar innovativa och effektfulla utbildningar. De kompetensutvecklar dagens och morgondagens ledare, medarbetare och entreprenörer. De ger dem verktygen att forma framtiden. De har funnits i över 20 år och...


Läs mer om Changemaker Educations och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Webbutvecklare e-handel - Boden

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Changemaker Educations

Åsögatan 117
116 24 Stockholm


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,6)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Webbutvecklare e-handel - Boden från Changemaker Educations, fyll i följande uppgifter: