YH-utbildning

Kvalificerad trädgårdsmästare - hållbar utemiljöförvaltning

Akademi Båstad Yrkeshögskola, i Båstad (+1 orter)
Längd
14 månader
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
20 januari, 2025 (+3 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
14 månader
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
20 januari, 2025 (+3 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Kvalificerad trädgårdsmästare - hållbar utemiljöförvaltning

En utbildning som ger efterfrågad kompetens

Behovet av kvalificerade trädgårdsmästare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare. Mycket byggande, många privata personer som vill kunna bo kvar och fortsätta ha en fin trädgård, många fritidsboende med trädgårdar som behöver skötas och kyrkogårdsförvaltningar med pensionsavgångar.

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång! 

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsmästare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Förutom att bli en skicklig hantverkare från ekosystemtjänster till trädvård ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap för trädgårdsmästare dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som kvalificerad trädgårdsmästare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansutbildningen rakt in i trädgården

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i Båstad. De obligatoriska träffarna är nio till antalet och är 3-4 dagar långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsmästare med båda händerna i jorden!

För mer information om Kvalificerad trädgårdsmästare - hållbar utemiljöförvaltning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 startdatum

20 januari, 2025

  • Distans med träffar
  • Båstad

19 januari, 2026

  • Distans med träffar
  • Båstad

18 januari, 2027

  • Distans med träffar
  • Båstad

Varför välja Akademi Båstad Yrkeshögskola?

Externa föreläsare

Samarbete med

branscher

Behov på

arbetsmarknaden

Kursinnehåll

Kurs: Ekosystemtjänster och gröna miljöers värden, poäng: 30

Beskrivning: Kursen ger fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster, vad begreppen stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster innebär. Biologisk mångfald är ett viktigt område. Kursen visar på hur gröna stadsmiljöer kan anpassas för klimatförändringar och bidra till att de blir mer robusta och kan hantera skyfall och torka. Kursen ger metoder och verktyg för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster. Kursen ger även kunskap om hur man kommunicerar gröna miljöers värden.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha god kännedom om ekosystemtjänster och

självständigt skall kunna kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv, särskilt i redan befintliga utemiljöer. Den studerande skall få en ökad förståelse för vad vardagens utemiljöer, parker och trädgårdar kan betyda för människors hälsa, välbefinnande och utveckling och kunna kommunicera och argumentera för gröna miljöers värden i sin yrkesroll.

Kurs: Examensarbete

Poäng: 30

Beskrivning: Kursen ger den studerande redskap och färdigheter att självständigt kunna integrera tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen med det valda fördjupningsområdet i kursen. Vidare ska den studerande kritiskt kunna analysera den information denne finner och de resultat hen får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad hen kommit fram till inför en tänkt målgrupp. Målet är att den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsmästare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsmästare.

Kurs: Fördjupad växtkunskap för trädgårdsmästare, poäng: 60

Beskrivning: Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdar och parker. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfaktorer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen och även att ta fram växtförslag utifrån klimat, växternas funktion och egenskaper. Kursen tar även upp inventering av växter i trädgårdar och parker. Den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i vegetationsbyggnad och användning av växter och att välja rätt växt till rätt plats eller rätt växtbädd för valda växter för att uppnå lång hållbarhet, lägre skötselkostnader och väl fungerande ekosystemtjänster. I kursen används texter på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område.

Kurs: Drift- och underhållsarbete för en hållbar utemiljö, poäng: 60

Beskrivning: Kursen behandlar olika drift och underhållsmoment för utemiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv, ex. planering, utförande och uppföljning. Den studerande får fördjupade kunskaper om drift och underhåll av gräs- och planteringsytor, urnor, natur- och kulturmark, markbeläggningar, markutrustning samt lek- och fritidsytor. De studerande uppmärksammas på vad man ur ett skötselperspektiv kan tänka på kring tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Kursen behandlar även förebyggande markvård och jordförbättringsåtgärder. Arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekter med ergonomi och utrustning som finns till för hjälp och skydd är viktig för att kunna analysera sin egen arbetssituation, och arbeta säkert och miljömedvetet för en hållbar utveckling. I kursen används undervisningsmaterial på engelska för att den studerande ska lära sig kommunicera på engelska inom kursens område.

Kurs: LIA – drift och underhåll för en hållbar utemiljö, poäng: 60

Beskrivning: Kursen ger den studerande möjlighet att omsätta och fördjupa de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska genomförandet drift- och underhållsarbeten av utemiljöer, främst ur ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande blir väl bevandrad inom drift- och underhållsarbetets praktiska moment och får samtidigt god insikt i yrket som trädgårdsmästare.

Kurs: Styrning och förvaltning av utemiljö, poäng: 25

Beskrivning: Kursen ger kompetens för att styra och förvalta utemiljöer. Kursen går igenom årshjulets olika skeenden med tyngdpunkt på drift- och underhållsarbeten. Kursen ger kunskaper i att analysera anbud och kalkylera, skriva offerter, göra kapacitetsanalyser, planera arbetet och driva projekt samt följa upp utförda arbeten.

Kursen behandlar hur man planerar och följer upp drift och underhåll av utemiljöer utifrån avtal och

kvalitetskriterier. Den studerande ska även kunna medverka vid upphandlingar och samverka mellan olika led och funktioner inom ett arbetsprojekt samt mellan olika yrkeskategorier. Den behandlar även kvalitets- och miljöledningssystem.

Målet är att de studerande ska lära sig att upprätta drift- och underhållsplaner och kunna omsätta dessa i praktiskt arbete, samt göra förbättringar inom kvalitet och miljö.

Kurs: Trädgårdar och parkers historia, poäng: 10

Beskrivning: Trädgårdsmästare som arbetar med drift och underhåll av utemiljö behöver ha kunskap om trädgårdar och parkers historiska utveckling för att kunna bevara det kulturarv som finns i dessa miljöer. Kursen behandlar ämnet trädgårdshistoria utifrån en trädgårdsmästares perspektiv och tar upp de lagar och regler som gäller för historiska kulturmiljöer. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna analysera befintliga trädgårdar och parker och ge utvecklingsförslag där de kulturhistoriska värdena bevaras eller utvecklas.

Kurs: Trädvård, poäng: 25

Beskrivning: Träden i vår utemiljö bidrar med arkitektoniska, biologiska, tekniska och sociala funktioner och värden och är de enskilt viktigaste objekten i utemiljön när det gäller att bidra till ekosystemtjänster, vilket gör att vi måste sköta dem väl efter deras enskilda behov. Kursen går igenom skötsel av skyddsvärda träd och bedömning av riskträd. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen i form av fältstudier och med konkreta, praktiska övningar och analysförfarande för att förstärka yrkesskickligheten. Trädplaner är en annan viktig del av kursen liksom plantering och etablering av träd. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna redogöra för träds uppbyggnad och förstå viktiga fysiologiska funktioner, föreslå och motivera lämpliga vårdinsatser, diagnostisera träds behov av vårdinsatser under olika livsfaser, redogöra för olika bedömningsmetoder för träds ekonomiska värde och föreslå och motivera metoder för riskbedömning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav

Lägst godkänt betyg (E) i kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1 och Skötsel av utemiljöer eller motsvarande. Saknar du den särskilda behörigheten kan du läsa en behörighetsgivande förutbildning, BFU, hos oss hösten före. Då läses nästan allt in från dessa fyra kurser under 12 intensiva veckor, med några dagars uppstart i Båstad. Godkänt på BFU:n ger en garanterad plats på utbildningen Kvalificerad trädgårdsmästare. Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du även söka till utbildningen på reell kompetens. För mer information, se utbildningens hemsida.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN-stöd. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kvalificerad trädgårdsmästare - hållbar utemiljöförvaltning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Akademi Båstad Yrkeshögskola
Lyckan 15
269 22 Båstad

Upptäck din framtid med Akademi Båstad Yrkeshögskola! Välkommen till Akademi Båstad Yrkeshögskola – en utbildningsanordnare med lång erfarenhet och djup förankring i näringslivet! Vi erbjuder utbildningar inom flera spännande yrkesområden som Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management och Vård. Hos oss...

Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights